Legislativně technické požadavky - úvodní věty v právních předpisech

Nejednoznačnost a nesrozumitelnost právních předpisů

Nepřímé novely

Normativní a nenormativní odkazy na jiné právní předpisy

Novela dosud neúčinného právního předpisu a novela novely

Odkaz na technickou normu

Používání slov „obdobně“ a „přiměřeně“ v právních předpisech

Ustanovení nemající normativní povahu a ustanovení přejímající úpravu

Ustanovení o nabytí účinnosti právního předpisu

Základní zásady tvorby přechodných ustanovení