« Zpět

Účast na konzultacích v rámci tvorby právních předpisů

Vládní návrhy právních předpisům procházejí hodnocením dopadů regulace (RIA). Hodnocením dopadů regulace (RIA) procházejí i nelegislativní materiály, mají-li legislativní dopady. V rámci tohoto procesu může jsou oslovovány dotčené subjekty, aby se vyjádřily k připravované regulaci.

Předkladatel při vybírání konzultovaných subjektů vychází z databáze DataKO uveřejněné v systému eKLEP, kterou spravuje Úřad vlády ČR.

Účel veřejných konzultací

Uskutečnění konzultací s dotčenými subjekty umožňuje předkladateli:

 

 • přesněji identifikovat a popsat společenský problém,
 • formulovat varianty řešení a
 • analyzovat jejich náklady a přínosy.

Předkladatel může tímto způsobem získat informace, které mohou vést k významnému zkvalitnění výsledků analýzy dopadů.

Konzultující subjekty mohou přispět při určení důležitosti identifikovaného problému a dále informacemi zejména o:

 • dopadech navrhovaných variant řešení,
 • nechtěných a neočekávaných dopadech řešení,
 • rizicích spojených s implementací a vynucováním,
 • rizicích spojených s náklady na přizpůsobení se regulaci ze strany dotčených subjektů.

Zdroj informací o aktuálních veřejných konzultacích

Považuje-li předkladatel, tj. tvůrce právního předpisu, za vhodné začlenit širokou veřejnost do procesu tvorby návrhu, uveřejní tyto informace na internetu. Mezi základní informace patří především:

 • datum zahájení a ukončení konzultací
 • termín veřejných setkání,
 • stručné shrnutí hlavních bodů materiálu,
 • pravidla podávání připomínek,
 • termín pro zasílání připomínek,
 • související legislativu ČR a EU,
 • otázky, na které má veřejnost odpovědět,
 • kontakt pro případné dotazy (e-mail),
 • zprávu o způsobu zapojování veřejnosti,
 • konečnou verzi materiálu.

Veřejnost musí brát na vědomí, že předkladatel není povinen odpovídat na všechny jednotlivé připomínky a na tuto skutečnost veřejnost upozorní. Připomínky musí být formulovány jednoznačně a konkrétně a musí být řádně odůvodněny.

Předkladatel se může také rozhodnout kontaktovat pouze některého subjekty z databáze DataKO a nezahrnovat do procesu širokou veřejnost. Předkladatel může toto učinit prostřednictvím systému eKLEP.

Jak se stát konzultujícím subjektem?

Do databáze DataKO se může organizace přihlásit dobrovolně. Podrobné informace o databázi včetně možnosti zápisu jsou uvedeny na stránkách vlády - http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/ria/konzultace/datako/datako-111205/

Užitečné dokumenty a odkazy

Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace
Další informace a metodiky k RIA