Návrh ústavního zákona


Proces tvorby a schvalování návrhu ústavního zákona je shodný s návrhem zákona až na tyto výjimky:

  • návrh ústavního zákona nelze projednat v Poslanecké sněmovně ve zkráceném jednání,
  • Poslanecká sněmovna nemůže schválit tento návrh již v prvním čtení,
  • při projednávání v Senátu nelze vyjádřit vůli se návrhem zákona nezabývat,
  • jedná-li Poslanecká sněmovna o návrhu ústavního zákona nebo jiného zákona vráceného Senátem, k jehož schválení je třeba souhlasu obou komor Parlamentu, lze v rozpravě pouze navrhnout pozměňovací návrhy k tomuto návrhu zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, popřípadě podat návrh na přerušení projednávání do doby, než se k věci vyjádří garanční výbor; neschválí-li Poslanecká sněmovna návrh ústavního zákona nebo jiného zákona vyžadujícího souhlas obou komor ve znění schváleném Senátem, hlasuje Poslanecká sněmovna o pozměňovacích návrzích, a následně poté se Poslanecká sněmovna usnese, zda s tímto návrhem zákona vyslovuje souhlas; vysloví-li Poslanecká sněmovna s návrhem ústavního zákona nebo jiného zákona vráceného Senátem, k jehož schválení je třeba souhlasu obou komor Parlamentu, souhlas, zašle se návrh zákona opět Senátu; Poslanecká sněmovna může také tento návrh zákona zamítnout, čímž jeho projednávání v Parlamentu končí; není-li návrh ústavního zákona nebo jiného zákona vyžadujícího souhlas obou komor přijat do skončení zasedání Poslanecké sněmovny, jeho projednávání končí,
  • jestliže Poslanecká sněmovna vysloví souhlas s návrhem ústavního zákona nebo jiného zákona vyžadujícího souhlas obou komor a Senát takový návrh schválí, je návrh zákona přijat; jestliže Senát takový návrh zákona nepřijme, jeho projednávání končí,
  • jestliže Senát přijme návrh ústavního zákona nebo jiného zákona vyžadujícího souhlas obou komor ve znění odlišném od znění schváleného Poslaneckou sněmovnou, postoupí jej Poslanecké sněmovně k opakovanému projednání; přijme-li Poslanecká sněmovna postoupený návrh ústavního zákona nebo jiného zákona ve znění odlišném od znění schváleného Senátem, postoupí jej opět Senátu; projednávání takového návrhu zákona končí přijetím návrhu zákona oběma komorami nebo nepřijetím návrhu zákona jednou z komor; není-li návrh ústavního zákona nebo jiného zákona vyžadujícího souhlas obou komor přijat do skončení zasedání Poslanecké sněmovny, jeho projednávání končí,
  • prezident republiky nemůže ústavní zákon vetovat.

Související produkty

Novela ústavního zákona