Definice pojmů nelze zaměňovat s legislativními zkratkami

V § 2 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, je stanoveno:
„(2) Veřejná výzkumná instituce může být zřízena Českou republikou nebo územním samosprávným celkem (dále jen „zřizovatel"); jménem České republiky plní funkci zřizovatele veřejné výzkumné instituce ministerstvo, jiný ústřední orgán státní správy nebo Akademie věd České republiky v postavení organizačních složek České republiky".
Legislativní zkratka „zřizovatel" tomto případě znamená, že ustanovení říká asi to, že „jménem České republiky plní funkci České republiky nebo územního samosprávného celku (tedy „zřizovatele") ministerstvo, jiný ústřední orgán státní správy nebo Akademie věd České republiky v postavení organizačních složek České republiky. Pojem „zřizovatel" měl být v tomto případě vymezen jako právní pojem a nikoliv jako legislativní zkratka, když ho jako legislativní zkratky nelze vždy použít (viz např. § 3 odst. 2 písm. a) zákona, kde je stanoveno, že „zřizovací listina obsahuje označení a sídlo organizační složky státu vykonávající funkci zřizovatele nebo, je-li zřizovatelem územní samosprávný celek, jeho název a identifikační číslo", zavedená legislativní zkratka se tedy nepoužívá důsledně, neboť to pro její obsah ani není možné).