Je nežádoucí, aby pojem, kterému je obecně přisuzován určitý obsah, byl pro účely různých zákonů vymezen různě (zásada stálosti pojmosloví).

Pojem „osoby blízké"

V občanském zákoníku je pojem vymezen takto:
„Osoby blízké
§ 116

Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner1a); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní."

V § 8 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je pojem „osoby blízké" vymezen takto:

„Osobou blízkou se pro účely tohoto zákona rozumí manžel, partner5a), druh, příbuzný v řadě přímé a jeho manžel nebo partner, sourozenec a jeho manžel nebo partner, osvojitel a jeho manžel nebo partner, osvojenec a jeho potomci, manžel nebo partner osvojence a manželé nebo partneři jeho potomků."

V § 44 zákona č. 325/1999 Sb., zákona o azylu, je pojem „osoby blízké" vymezen takto:

„Za osoby blízké se považují osoby prohlašující, že k sobě mají osobní vztah.".

V § 68 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, je pojem „osoby blízké" vymezen takto:

„(4) Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec a manžel, partner16); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní.".

Pojem „budova"

V návrhu novely zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, bylo navrženo uvést, že

pro účely zákona se rozumí „budovou nadzemní stavby, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí".

V § 2 písm. a) zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, je tento pojem vymezen takto:
„a) budovou trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými prostory, s výjimkou hal. Rozhodnutím vlastníka za budovu lze považovat rovněž sekci se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je tak stavebně technicky uspořádána, že může plnit samostatně základní funkci budovy".
Podle § 3 písm. a) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, se
„budovou pro účely této vyhlášky rozumí „nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí".
Je matoucí zavádět odlišně formulované pojmy pro účely pouze jednoho zákona, jde-li o pojmy, kterým je obecně přisuzován jednoznačný a stálý obsah, resp. o pojmy vymezené v kodexu (např. občanském zákoníku). Odlišné definování téhož pojmu v různých zákonech je v rozporu s požadavkem stálosti pojmosloví a jednoty a bezrozpornosti právního řádu.
Je žádoucí, aby vždy, kdy je v textu právního předpisu použit týž výraz, bylo tím míněno totéž, a byl-li použit výraz jiný, bylo tím míněno něco jiného. V daných příkladech je rozdílným výrazem míněno totéž, proto neměl být zaváděn pojem v odlišné podobě pro účely pouze jednoho zákona, ale věc se měla řešit odkazem na právní předpis obsahující definici pojmu.