Jednotlivá ustanovení právního předpisu musejí být členěna a formulována přehledně, aby z nich byl zcela zřejmý smysl a účel právní úpravy

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
V čl. I bodu 6 bylo navrženo nové znění odstavce 2:
„(2) Povolení se vydá, jestliže provozování loterie a jiné podobné hry se uskuteční v souladu s právními předpisy, nenaruší veřejný pořádek, neohrozí bezpečnost státu, fyzických ani právnických osob, není jiným způsobem v rozporu s právním řádem České republiky, zaručí se řádné provozování včetně řádného technického vybavení a odvede-li se část výtěžku na veřejně prospěšný účel v oblasti sociální a humanitární, zdravotní, sportovní, ochrany lidských práv, rozvoje neziskového sektoru, rozvoje regionálního života, ochrany životního prostředí, kulturní, vědecké nebo výzkumné nebo na oblast školství, péče o děti, mládež a rodinu, na zachování kulturních památek, na sport dětí, mládeže a zdravotně postižených nebo jestliže se odvede část výtěžku na veřejně prospěšný účel obci, nebo na veřejně prospěšný účel nadaci, nadačnímu fondu, občanskému sdružení, registrované církvi, registrované náboženské společnosti, nebo obecně prospěšné společnosti ( dále jen „nestátní nezisková organizace") ve výši, která odpovídá v tabulce stanovenému procentu, to je nejméně 6 % až 20 % z rozdílu, o který příjem provozovatele, tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných her podle § 2 a § 50 odst. 3, které podléhají vyúčtování v účetním období, převyšuje výhry vyplacené sázejícím, správní poplatky, místní poplatky a náklady státního dozoru (dále jen „část výtěžku"). 
Výše rozdílu
v mil. Kč do 50 50 – 100 100 – 500 500 – 1000 nad 1000
Stanovené 
% odvodu 6 % 8 % 10 % 15 % 20 %
 
Odvod části výtěžku v určené výši na veřejně prospěšné účely splňuje pod-mínku stanovenou zvláštním právním předpisem.".
 
Navržené ustanovení bylo značně nepřehledné a v důsledku toho i nejednoznačné. Obtížná srozumitelnost je zapříčiněna především tím, že se navržené ustanovení snaží současně řešit úpravu podmínek pro vydání povolení a úpravu použití části výtěžku loterie a jiné podobné hry, což má vliv i na jeho délku, způsobující jeho nepřehlednost, takže není zřejmé, jaká pravidla a pro koho z takového ustanovení plynou.
Uvedené ustanovení bylo proto rozděleno do dvou částí, z nichž jedna stanovila v ustanovení § 4 odst. 2 jasné podmínky pro vydání povolení dle tohoto zákona a druhá v ustanovení § 4d odst. 1 úpravu použití části výtěžku loterie a jiné podobné hry takto:
„(2) Pro vydání povolení musí být splněny tyto podmínky:
a) žadatel předloží
1. výpis z obchodního rejstříku prokazující splacení základního kapitálu ve výši a způsobem uvedeným v § 4 odst. 6, 7 a 9, je-li žadatelem akciová společnost,
2. doklad banky o složení jistoty podle § 4b, je-li žadatelem akciová společnost, nadace nebo nadační fond,
3. doklad o tom, že osoby uvedené v § 4a splňují podmínku bezúhonnosti,
4. doklad o daňové bezdlužnosti osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. b) a c), je-li žadatelem akciová společnost, nadace nebo nadační fond,
5. rozhodnutí o přidělení registračního čísla podle § 18 odst. 1, jde-li o žadatele o povolení provozovat loterii a jinou podobnou hru podle § 2 písm. e),
6. stanovy, je-li žadatel akciová společnost nebo statut, je-li žadatelem nadace nebo nadační fond, 
7. herní plán,
8. návštěvní řád,
9. doklad o provozuschopnosti technického zařízení, které bude při provozování loterie a jiné podobné hry používat, a o splnění principu náhody výhry podle § 1 odst. 1,
10. smlouvu o pronájmu nebo jiném užívacím právu k provozovně nebo doklad o jejím vlastnictví,
11. jmenný seznam akcionářů podle § 5 odst. 1 písm. d) nebo § 5 odst. 3, je-li ža-datelem akciová společnost,
b) finanční prostředky použité na splacení základního kapitálu nebo na složení jistoty nepocházejí z trestné činnosti nebo z neidentifikovatelných zdrojů; původ těchto finančních prostředků je žadatel v řízení o povolení loterie a jiné podobné hry povinen prokázat,
c) v posledních 3 letech před podáním žádosti o povolení nebylo žadateli odejmuto povolení, ani registrační číslo
d) ministerstvo obdrží souhlas Ministerstva vnitra podle § 5a.".
㤠4d
Část výtěžku loterie a jiné podobné hry a její použití
 
(1) Provozovatel odvede část výtěžku k použití v České republice na veřejní prospěšný účel v oblasti sociální a humanitární, sportovní, ochrany lidských práv, ochrany životního prostředí, ochrany zvířat a jejich zdraví, kulturní, vědecké nebo výzkumné nebo na oblast školství, péče o děti, mládež a rodinu, na zachování kulturních památek, na sport dětí, mládeže a zdravotně postižených, nebo na veřejně prospěšný účel obci nebo na veřejně prospěšný účel nadaci, nadačnímu fondu, občanskému sdružení, registrované církvi, registrované náboženské společnosti, nebo obecně prospěšné společnosti (dále jen „nestátní neziskové organizace") ve výši, která odpovídá v tabulce stanovenému procentu z rozdílu, o který příjem provozovatele, tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných loterií a jiných podobných her podle § 2 a § 50 odst. 3, které podléhají vyúčtování v účetním období, převyšuje výhry vyplacené sázejícím, správní poplatky, místní poplatky a náklady státního dozoru.
Výše rozdílu
v mil. Kč do 50 50 – 100 100 – 500 500 – 1000 nad 1000
Stanovené 
% odvodu 6 % 8 % 10 % 15 % 20 %
".