Jednotlivá ustanovení právního předpisu musejí být mezi sebou vzájemně provázána a nesmějí mezi nimi být vzájemné rozpory

 

Návrh novely zákona č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
V čl. I bodu 1 bylo navrženo v § 1 odst. 1 vložit nový odstavec 2, který zní:
 
„(2) Účelem Fondu je:
podpora českých kinematografických děl a ostatních českých audiovizuálních děl z finančních zdrojů Fondu, pokud tento zákon dále nestanoví jinak,
udělování koprodukčního statusu koprodukcím kinematografických děl.".
 
Z ustanovení navrženého písmene b) vyplýval předpoklad, že Fond bude rozhodovat o žádostech o udělení koprodukčního statusu. Návrh zákona však již neobsahoval související úpravu týkající se kompetencí jednotlivých orgánů Fondu ve vztahu k tomuto institutu a dále neobsahoval žádná procesní pravidla pro příslušné rozhodování.
 
Do návrhu zákona bylo doplněno ustanovení zakládající pravomoc konkrétního orgánu o dané záležitosti rozhodovat:
 
„Ředitel Fondu rozhoduje o udělení koprodukčního statutu podle § 4a", 
 
a dále ustanovení § 4a:
㤠4a
Koprodukční statut
 
(1) Koprodukční statut lze udělit kinematografickému dílu
které bude vyrobeno v koprodukci alespoň 3 koproducentů majících místo trvalého pobytu nebo sídlo ve 3 různých státech, které jsou smluvními stranami Evropské úmluvy o filmové koprodukci1g) (dále jen „Úmluva") nebo v koprodukci alespoň 3 koproducentů majících místo trvalého pobytu nebo sídlo ve 3 různých státech, které jsou smluvními stranami Úmluvy a 1 nebo více koproducentů s místem trvalého pobytu nebo sídlem ve státech, které nejsou smluvními stranami Úmluvy; koprodukční statut lze udělit i kinematografickému dílu, které bude vyro-beno v koprodukci 2 koproducentů majících místo trvalého pobytu nebo sídlo ve 2 různých státech, které jsou smluvními stranami Úmluvy, pokud mezi dotčenými státy nebyla přijata dvoustranná dohoda upravující podmínky udělení koprodukčního statutu a pokud některý z těchto států neučiní výhradu podle čl. 20 Úmluvy,
b) které splňuje podmínky stanovené v příloze k tomuto zákonu,
c) u něhož je výše finančního příspěvku stanovena následujícím způsobem
1. finanční příspěvek každého koproducenta činí nejméně 10 % a nejvýše 70 % z celkových výrobních nákladů,
2. v případě účasti 1 nebo více koproducentů s místem trvalého pobytu nebo sídlem ve státech, které nejsou smluvními stranami Úmluvy, jejich celkový finanční příspěvek není vyšší než 30% z celkových výrobních nákladů, nebo
3. v případě dvoustranné koprodukce činí finanční příspěvek nejméně 20 % a nejvýše 80% z celkových výrobních nákladů,
d) příspěvek každého koproducenta zahrnuje, s výjimkou finanční koproduk-ce, kromě finančního příspěvku i příspěvek spočívající ve tvůrčím, technickém a uměleckém personálu, hereckém obsazení a zařízení, a to ve stejném poměru k finančnímu vkladu (dále jen „technický a umělecký příspěvek").
(2) Finanční koprodukcí je koprodukce, která
a) obsahuje 1 nebo více menšinových finančních příspěvků a jednotlivé ná-rodní podíly nejsou nižší než 10 % a vyšší než 25 % celkových výrobních nákladů,
b) zahrnuje koproducenta s nejvyšší finanční účastí, který přispívá i technickým a uměleckým příspěvkem a kinematografické dílo může být uznáno ve státě, ve kterém má místo trvalého pobytu nebo sídlo, za národní kinematogra-fické dílo,
c) přispívá k podpoře evropské identity,
d) je zahrnuta do koprodukčních smluv, které obsahují ustanovení o rozdělování příjmů.
(3) Koprodukční statut nemůže být udělen kinematografickým dílům zjevně pornografické povahy, schvalujícím násilí nebo otevřeně urážejícím lidskou dů-stojnost.
(4) Žádost o udělení koprodukčního statutu (dále jen „žádost") doručí ko-producent s místem trvalého pobytu nebo sídlem na území České republiky Fondu 2 kalendářní měsíce přede dnem zahájení natáčení příslušného kinematografického díla, který je uveden koprodukční smlouvě.
(5) K žádosti se přikládá
a) kopie smlouvy o nabytí autorských práv nebo jiný doklad o získání autor-ských práv,
b) scénář,
c) seznam technické a umělecké účasti každého podílejícího se výrobce,
d) rozpočet kinematografického díla,
e) harmonogram realizace kinematografického díla,
f) koprodukční smlouvu.
(6) O udělení koprodukčního statutu rozhoduje ředitel. Proti rozhodnutí o udělení koprodukčního statutu nejsou přípustné opravné prostředky.
(7) Pokud je finanční příspěvek koproducenta s místem trvalého pobytu nebo sídlem na území České republiky nižší než finanční příspěvek ostatních jednotlivých koproducentů, ředitel Fondu nerozhodne o udělení koprodukčního statutu dříve, než obdrží sdělení orgánu příslušného pro udělení koprodukčního statutu pro koproducenta s nejvyšší finanční účastí.
1g) Evropská úmluva o filmové koprodukci, vyhlášená pod č. 26/2000 Sb. m. s.".