Navrhuje-li se vyjádření variant spočívající ve výběru z více než dvou možností, klade se rozlučovací spojka „nebo“ mezi poslední dvě z těchto možností.

V § 2 návrhu nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let, který byl předložen vládě, bylo uvedeno:

㤠2
Pro účely tohoto nařízení se rozumí modernizací bytu
stavební úpravy nebo udržovací práce na

1. bytovém domě, nebo rodinném domě, pokud je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele,

2. bytu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele podle zvláštního právního předpisu, včetně stavebních úprav nebo udržovacích prací týkajících se společných částí domu,

3. bytu v bytovém domě nebo rodinném domě, pokud je ve vlastnictví bytového družstva, jehož je žadatel členem a zároveň nájemcem takového bytu,
připojení bytového domu, nebo rodinného domu, nebo domu s byty ve vlastnictví podle zvláštního předpisu k veřejným sítím technického vybavení, je-li žadatel vlastníkem nebo spoluvlastníkem připojované stavby.".

Vzhledem k tomu, že výše uvedené znění navrhovaného § 2 obsahuje kumulativní výčet, ačkoliv skutečným záměrem navrhovatele bylo postihnout všechny situace uvedené jak v obou písmenech, tak i v bodech písmene a) samostatně, a proto bylo potřeba rozlišit jednak alternativu mezi body písmene a), ale i mezi oběma písmeny, bylo stanoviskem Legislativní rady vlády upraveno znění § 2 tak, že se v písmenu a) na konci bodu 2 doplnilo slovo (rozlučovací spojka) „nebo" a dále se tato spojka doplnila i na konec bodu 3, tj. mezi obě písmena. Takovouto úpravou textu se kumulativní výčet upravil v intencích skutečného úmyslu předkladatele na výčet alternativní.