Ustanovení o nabytí účinnosti nebo pozbytí platnosti zákona (ústavního zákona)

Ustanovení o nabytí účinnosti nebo pozbytí platnosti zákona (ústavního zákona) například zní:
1. „Tento zákon (ústavní zákon) nabývá účinnosti dnem 1. října 2002.".
2. „Tento zákon (ústavní zákon) nabývá účinnosti dnem …, s výjimkou ustanovení § …, § … odst. … písm. … a § … (nebo s výjimkou ustanovení čl. … bodů …, anebo s výjimkou ustanovení čl. … bodu …, pokud jde o § …, bodu …, pokud jde o § … odst. … písm. …), která nabývají účinnosti dnem …".
3. „Tento zákon (ústavní zákon) nabývá účinnosti dnem … , s výjimkou
a) ustanovení § …, § … odst. … písm. … a § … (nebo čl. … a čl. … bodu … nebo části … ), který (která) nabývá (nabývají) účinnosti dnem … ,
b) ustanovení § …, § ….odst. … písm. … , (nebo čl. … bodu … nebo části …), který (která) nabývá (nabývají) účinnosti dnem … a
c) ustanovení § …, § …. odst. …. písm. …. a § ….(nebo čl. … a čl. … bodu … nebo části …), který (která) nabývá (nabývají) účinnosti dnem … .".
4. „Tento zákon (ústavní zákon) nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.".
5. „Tento zákon (ústavní zákon) nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.".
6. „Tento zákon (ústavní zákon) nabývá účinnosti …".