Vymezení pojmů nelze uvádět v prováděcím právním předpisu, jde-li o pojmy, které užívá zákon

Zákon č. 458/2000 Sb., celkem v 9 svých ustanoveních užívá pojem „porucha", aniž by jej blíže vymezoval. Prováděcí vyhláška č. 540/2005 Sb., definuje pojem „porucha" pro účely této vyhlášky v § 2 písm. a).
Zákon č. 77/2002 Sb., v § 19 odst. 2 užívá pojem „náklad modernizace železniční dopravní cesty", prováděcí vyhláška č. 501/2005 Sb., tento pojem definuje v § 2 písm. d) pro účely této vyhlášky.
Ve výše uvedených příkladech je nežádoucí zavádět vymezování pojmů, které užívá zákon, k jehož provedení je prováděcí právní předpis vydán, přičemž tento zákon pojmy blíže nevymezuje a ani neobsahuje zmocnění k podrobnějšímu vymezení pojmu v prováděcím právním předpise.
Je-li žádoucí vymezit přesně pojem užívaný v zákoně a následně pak užívaný i v prováděcím právním předpise, je nezbytné tento pojem vymezit již v zákoně a v textu prováděcího právního předpisu se na tento pojem odvolat odkazem na zákon.