Zrušovací ustanovení, kterým je rušeno více právních předpisů různé právní síly

Je-li rušeno více právních předpisů různé právní síly, z nichž některé byly novelizovány, nebo má-li být v souvislosti s novelizací zákona nebo v souvislosti se zrušením zákona zrušen i prováděcí předpis vydaný k jeho provedení, zrušovací ustanovení například zní:
„Zrušuje se:
1. Zákon č. …/… Sb., o .... .
2. Zákon č. …/… Sb., kterým se mění zákon č. …/… Sb., o … .
3. Část … (Části ….) zákona č. …/…Sb., kterým se mění zákon č. …/…Sb.,
o … , včetně nadpis u (nadpisů) (a poznámky/poznámek pod čarou).
4. Čl. … zákona č. …/…Sb., kterým se mění zákon č. …/…Sb., o… .
5. Nařízení vlády č. …/… Sb., o …. .
6. Naříz+B11ení vlády č. …/… Sb., kterým se mění nařízení vlády č. …/… Sb., o … .
7. Vyhláška č. …/… Sb., kterou se provádí ….
8. Vyhláška č. …/… Sb., kterou se mění vyhláška č. …/… Sb., kterou se provádí ….".