Obsah prvního článku (paragrafu) novely

Článek I novely, nebo paragraf uvedený pod nadpisem té části zákona, která obsahuje novelu, obsahují úvodní větu a jednotlivé body, pokud se navrhuje více změn v ustanovení právního předpisu.
Úvodní věta například zní:
„Zákon č. .../... Sb., o ..., se mění takto:", nebo
„Zákon č. .../... Sb., o ..., ve znění zákona č. .../... Sb., zákona č. .../... Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. .../... Sb., se mění takto:".
Má-li být provedena pouze jedna změna v právním předpise, úvodní věta ani bod novely se neuvede a přímo se vyjádří změna právního předpisu takto:
„V zákoně č. …/… Sb., o …, ve znění zákona č. …/… Sb. a zákona č. …/… Sb., se § … zrušuje." (uvede se výčet všech novel, které se promítají do platného znění zákona),
„V § … zákona č. …/… Sb., o …, ve znění zákona č. …/… Sb., se na konci odstavce … tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno …, které včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. … zní:" (uvede se výčet pouze těch novel, které se promítají do platného znění měněného paragrafu),
„V § … odst. … (písm. … bodě …) zákona č. …/… Sb., o …, ve znění zákona č. …/… Sb., se slova „…" nahrazují slovy „…" (uvede se výčet pouze těch novel, které se promítají do platného znění měněného odstavce, popřípadě pododstavce či bodu);
mění-li se pouze příloha k právním předpisu, uvede se úvodní věta takto:
„V bodě … přílohy k zákonu č. …/… Sb., o …, ve znění zákona č. …/… Sb., se slova „…" nahrazují slovy „…" (uvede se výčet pouze těch novel, které se promítají do platného znění měněného bodu), nebo „Příloha č. … k zákonu č. …/… Sb., o …, ve znění zákona č. …/… Sb., se mění takto:" (a následují jednotlivé body novely); (uvede se výčet pouze těch novel, které se promítají do platného znění přílohy).
U novely ústavního zákona se místo paragrafové značky použije zkratka „čl.".