Text bodů novely při nahrazení části ustanovení

Nahrazují-li se jednotlivé věty jinými větami nebo části ustanovení jinými částmi, jednotlivá slova jinými slovy nebo čísla či částky jinými čísly nebo částkami, vyjádří se to slovy „se nahrazuje":
a) „V § … se věta (věty) … (např. první, druhá, třetí, … poslední) nahrazuje (nahrazují) větou (větami) „..........".
Poznámka pod čarou č. x zní:
„X) …………".",
b) „V § ... odst. ... se věta (věty) … (např. první, druhá, třetí, … poslední) nahrazuje (nahrazují) větou (větami) „.........".",
c) „V § … se slovo (slova) „…" nahrazuje (nahrazují) slovem (slovy) „…".",
d) „V § … větě … (např. první, druhé, třetí, … poslední) se slovo (slova) „..." nahrazuje (nahrazují) slovem (slovy) „...".",
e) „V § … odst. … se slovo (slova) „…" nahrazuje (nahrazují) slovem (slovy) „…".",
f) „V § ... odst. ... písm. ... se slovo (slova) „..."  nahrazuje  (nahrazují) slovem (slovy) „...".",
g) „V § ... odst. ... písm. ... bodě ... se slovo (slova) „....." nahrazuje (nahrazují) slovem (slovy) „....x)".
Poznámka pod čarou č. X zní: „x) .....".",
h) nahrazuje-li se celý text úvodní části ustanovení paragrafu, odstavce nebo pododstavce „V § ... (odst. ... písm. ...) úvodní část ustanovení zní:",
i) nahrazuje-li se část textu úvodní části ustanovení paragrafu, odstavce nebo pododstavce „V § … (odst. … písm. …) úvodní části ustanovení se slovo (slova) „…" nahrazuje (nahrazují) slovem (slovy) „…".",
j) „V § … se částka „… Kč" nahrazuje částkou „… Kč".",
k) „V § … odst. … se částka „… Kč" nahrazuje částkou   „… Kč".",
l) „V § … odst. … písm. … se částka  „… Kč"  nahrazuje částkou „… Kč".",
m) „V § … odst. … písm. … bodě … se částka „… Kč" nahrazuje částkou „… Kč".",
n) „V § ... se číslo „..." nahrazuje číslem „...".",
o) „V § ... odst. … se číslo „..."  nahrazuje číslem „...".",
p) „V § ... odst. ... písm. ... se číslo „..."  nahrazuje číslem „…".",
q) „V § ... odst. ... písm. ... bodě ... se číslo „..."  nahrazuje číslem „…".".
U novely ústavního zákona se místo paragrafové značky použije zkratka „čl.".