Text bodů novely při nahrazení celého ustanovení

Nahrazuje-li se dosavadní paragraf, odstavec, pododstavec nebo bod novým paragrafem, odstavcem, pododstavcem nebo bodem, vyjádří se to v úvodní část textu bodu novely slovem „zní":
a) „§ ... (včetně nadpisu) (a poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zní:",
b) „§ … a (až) … (včetně nadpisu/nadpisů/) (a poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) znějí:",
c) „V § ... odstavec … (odstavce ... ) (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zní (znějí):",
d) „V § … odst. … písmeno … (písmena …) (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zní (znějí):",
e) „V § … odst. … písm. … bod … (body … ) (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zní (znějí):".
U novely ústavního zákona se místo paragrafové značky použije zkratka „čl.".