Text bodů novely při změně nebo zrušení přílohy

Pokud se mění nebo zrušuje příloha k právnímu předpisu, uvede se to v samostatném bodu (bodech) novely v závěru článku I nebo v závěru paragrafu uvedeného pod nadpisem té části zákona, která obsahuje novelu. Doplňuje-li se právní předpis o další přílohu, uvede se text této přílohy v rámci bodu novely.

Text bodu novely například zní:
a) „V příloze (V příloze č. ...) se slova „..." nahrazují slovy „..." („se text „..." nahrazuje textem „..." nebo „se bod ... nahrazuje bodem ..., který zní:")",
b) „Příloha č. ... zní:", nahrazuje-li se dosavadní příloha novou přílohou,
c) „Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a doplňuje se příloha č. ..., která zní:".