Text bodů novely při zrušení uceleného úseku právního předpisu

Text bodů novely zákona, nařízení vlády nebo vyhlášky v případech, kdy se bez náhrady zrušuje ucelený úsek právního předpisu, zní:
a) „§ ... se včetně nadpisu (a poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje.",
b) „§ … se (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje.",
c) „§ … a (až) ... se (včetně nadpisu /nadpisů/) (a poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zrušují.",
d) „V § … se odstavec (odstavce) .... (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. ...) zrušuje (zrušují).";
zbývají-li po zrušení odstavce, resp. odstavců v daném paragrafu další odstavce, které následují za zrušovaným odstavcem nebo odstavci, uvede se v závěru bodu novely na samostatném řádku bez uvozovek věta „Dosavadní odstavec (odstavce) ... se označuje (označují) jako odstavec (odstavce) ...";
zrušuje-li se paragraf, následující paragrafy se nepřečíslovávají,
e) má-li paragraf dva odstavce, z nichž jeden se zrušuje
„V § ... se odstavec ... (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce ...",
f) „V § … odst. ... se písmeno (písmena) ... (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje (zrušují).";
zbývají-li po zrušení písmene, resp. písmen v daném odstavci další písmena, která následují za zrušovaným písmenem nebo písmeny, uvede se v závěru bodu novely na samostatném řádku bez uvozovek věta „Dosavadní písmeno (písmena) ... se označují jako písmena ...",
g) „V § … odst. … se na konci písmene … čárka (středník) nahrazuje tečkou a písmeno … (písmena … ) se zrušuje (zrušují).",
h) „V § … odst. ... písm. ... se bod (body) ... (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje (zrušují).";
zbývají-li po zrušení bodu, resp. bodů v daném odstavci další body, které následují za zrušeným bodem nebo body, uvede se v závěru bodu novely na samostatném řádku bez uvozovek věta „Dosavadní bod (body) ... se označuje (označují) jako bod (body) ...",
i) „V § … odst. … písm. … se na konci bodu … čárka (středník) nahrazuje tečkou a bod … (body … ) se zrušuje (zrušují).",
j) zrušuje-li se skupina paragrafů, která představuje ucelenou část, hlavu, díl, oddíl nebo pododdíl
„Část ... (Části …) se včetně nadpisu (nadpisů) (a poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje (zrušují).",
„V části ... se hlava … (hlavy …) včetně nadpisu (nadpisů) (a poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje (zrušují).",
„V části … hlavě … se díl … (díly …) včetně nadpisu (nadpisů) (a poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje (zrušují).",
„V části … hlavě … dílu … se oddíl … (oddíly …) včetně nadpisu (nadpisů) (a poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje (zrušují).",
„V části … hlavě … dílu … oddílu … se pododdíl … (pododdíly …) včetně nadpisu (nadpisů) (a poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje (zrušují).".
U novely ústavního zákona se místo paragrafové značky použije zkratka „čl.".