Vložení nového § 1

Je-li novelou rušen nebo vkládán paragraf, následující paragrafy se nepřečíslovávají; to neplatí, vkládá-li se výjimečně před stávající § 1 nový paragraf. V takovém případě se uvede v závěru bodu na samostatném řádku bez uvozovek věta „Dosavadní § 1 se označuje jako § 1a.".
U novely ústavního zákona se místo paragrafové značky použije zkratka „čl.".