Nadpisy částí zákona, který obsahuje kromě novely i úpravu jiných věcí

V nadpisu části první zákona, který obsahuje kromě novely i úpravu jiných věcí, se uvede text, který vyjadřuje obsah právní úpravy jiných věcí než novely a který odpovídá příslušnému textu v názvu zákona (bez uvedení slova „Zákon" nebo slov „Zákon o", například jde-li o zákon o evropské společnosti a o změně některých zákonů, nadpis části první nezní „ZÁKON O EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI", ale „EVROPSKÁ SPOLEČNOST").

Nadpis části zákona, která obsahuje novelu zákona, se uvede například v tomto znění:
„Změna zákona č. .../... Sb., o ..........., ve znění pozdějších předpisů".
nebo
„Změna zákona … (uvede se název zákona nebo jeho zkrácený název; pokud je novelizována jen část první zákona, v níž je obsažena úprava jiných věcí než novela zákona, a v dalších částech zákona jsou obsaženy novely zákonů, lze v nadpisu části uvést jen část názvu novelizov+B8aného zákona, která se k novelizované části první zákona vztahuje, například má-li být novelizována jen část první zákona o evropské společnosti a o změně některých zákonů, lze v nadpisu části uvést „Změna zákona o evropské společnosti") …..", vždy však musí být v rámci jednoho zákona, obsahujícího novely více zákonů, použit jednotný způsob vyjádření nadpisů částí zákona, v nichž jsou novely zákonů obsaženy.