Nesamovykonatelná ustanovení mezinárodní smlouvy (not self-executing) - ustanovení určená mezinárodním organizacím

Charta Organizace spojených národů (vyhlášená pod č. 30/1947 Sb.)

Čl. 7
1. Jako hlavní orgány Spojených národů se zřizují: Valné shromáždění, Rada bezpečnosti, Hospodářská a sociální rada, Poručenská rada, Mezinárodní soudní dvůr a sekretariát.
2. Podle této charty mohou býti zřízeny pomocné orgány, které by se ukázaly potřebnými.
Čl. 8
Organisace Spojených národů nezavede žádných omezení způsobilosti mužů a žen, pokud jde o rovnoprávnou účast v jakékoli funkci v jejích hlavních i pomocných orgánech.
Čl. 92
 Mezinárodní soudní dvůr je hlavním soudním orgánem Spojených národů. Působí podle připojeného statutu, který je založen na statutu Stálého dvora mezinárodní spravedlnosti a je nedílnou částí této charty.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (vyhlášená pod č. 209/1992 Sb.)

EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA
Čl. 19
Ustavení Soudu
K zajištění plnění závazků, přijatých Vysokými smluvními stranami v Úmluvě a Protokolech k ní, se zřizuje Evropský soud pro lidská práva (dále jen „Soud"). Soud vykonává svou činnost jako stálý úřad.