Při užívání spojky „a“ a spojky „nebo“ je třeba vycházet z toho, zda má obsah právní normy a vzájemný vztah jednotlivých výroků v ní obsažených vyjadřovat konjunkci, disjunkci, exkluzi nebo kontravalenci.

Konjunkce může mít následující podobu:
V § 2 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, je stanoveno:
„(1) Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.".

Na základě této definice je tedy přestupkem pouze takové zaviněné jednání, které je za přestupek výslovně označeno v zákoně a současně porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti, obě tyto podmínky musejí být proto splněny současně.

Disjunkce může mít následující podobu:
V § 706 odst. 2 občanského zákoníku je stanoveno:

„Nájemci (společnými nájemci) se stávají také vnuci nájemce a ti, kteří pečovali o společnou domácnost zemřelého nájemce nebo na něho byli odkázáni výživou, jestliže prokáží, že s ním žili ve společné domácnosti nepřetržitě alespoň po dobu tří let před jeho smrtí a nemají vlastní byt.".

Podle tohoto ustanovení se tedy mohou stát nájemci jak ti, kteří pečovali o společnou domácnost zemřelého nájemce, tak ti, kteří na něho byli odkázáni výživou, zároveň však platí, že se nájemci mohou stát i osoby, kteří splňují obě tyto podmínky, tzn. pečovali o společnou domácnost zemřelého nájemce a současně na něho byli odkázáni výživou.

Exkluze může mít následující podobu:
V § 34 odst. 2 písm. a) zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, je stanoveno:

„(2) Za správní delikty právnické osoby se uloží
pokuta do 10 000 000 Kč nebo propadnutí surových diamantů, zboží nebo odpadu vzniklého jejich zpracováním nebo odnětí zvláštní registrace, jde-li o protiprávní jednání podle písmen a) a b),".

Podle tohoto ustanovení je tedy možné uložit za správní delikt buď pokutu nebo propadnutí věci nebo odnětí registrace, nikoliv ale např. pokutu a současně propadnutí věci (pokud právnická osoba prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila, jak to předpokládá odst. 3 daného ustanovení, pak za správní delikt neodpovídá a sankce jí uložena nebude).

Kontravalence může mít následující podobu:
V § 119 odst. 1 občanského zákoníku je stanoveno:
„(1) Věci jsou movité nebo nemovité.".
Podle tohoto ustanovení tedy mohou existovat věci movité i věci nemovité, tedy je-li něco věcí, pak jde buď o věc movitou nebo o věc nemovitou, je však vyloučeno, aby jedna a táž věc byla současně věcí movitou i nemovitou a současně je vyloučeno, aby věc nebyla ani věcí movitou ani věcí nemovitou.