Text bodů novely při doplnění nového ustanovení za stávající ustanovení

Doplňuje-li se na konci paragraf o další nový odstavec, nový odstavec do paragrafu, který není členěn na odstavce, doplňují-li se dosavadní odstavce o další nový pododstavec či dosavadní pododstavec o další nový bod, nebo doplňují-li se dosavadní odstavce či dosavadní pododstavce, které nejsou členěny na pododstavce či body, o nové pododstavce či body, anebo doplňují-li se do paragrafu, který není členěn na odstavce, ale přímo na pododstavce, nové pododstavce, vyjádří se to slovy „se doplňuje".

Textu bodu novely zní:
a) „V § ... se doplňuje (doplňují) odstavec ... (odstavce … a … /… až …/), který (které) (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zní (znějí):",
b) „V § … se na konci odstavce ... tečka nahrazuje čárkou (středníkem/slovem „, nebo"/„a") a doplňuje (doplňují) se písmeno … (písmena ... a … /… až …/), které (která) (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zní (znějí):",
c) „V § … odst. … se na konci písmene … tečka zrušuje (tečka nahrazuje čárkou /středníkem) a doplňuje se bod … (body … a …/… až …, který (které) (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zní (znějí):",
d) doplňuje-li se za dosavadní text paragrafu, který není členěn na odstavce, nový odstavec či odstavce
„V § ... se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje (doplňují) se odstavec … (odstavce … a … /… až …/), který (které) (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zní (znějí):",
e) „V § … odst. … písm. … se na konci bodu … tečka nahrazuje čárkou (středníkem /slovem „nebo" / „a") a doplňuje (doplňují) se bod … (body … a … / … až …/), který (které) (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zní (znějí):",
f) doplňuje-li se do paragrafu, který není členěn na odstavce, nový pododstavec
„V § ... se na konci písmene ... tečka nahrazuje čárkou a doplňuje (doplňují) se písmeno (písmena) ... až ..., které (která) (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou ...) zní (znějí):".