Text bodů novely při vložení nového ustanovení před nebo mezi stávající ustanovení

Doplňuje-li se
a) do právního předpisu nový paragraf, nebo skupina paragrafů tvořící část, hlavu, díl, oddíl nebo pododdíl,
b) nový odstavec na začátek stávajícího paragrafu nebo mezi  stávající odstavce,
c) nový pododstavec před stávající pododstavce, mezi stávající pododstavce nebo za poslední pododstavec, za nímž následuje závěrečná část ustanovení,
d) nový bod před stávající první bod nebo mezi stávající body,
vyjádří se to slovy „se vkládá".

Úvodní část textu bodu novely zní:
a) „Za § ... se vkládá nový § … (nové § … a /až/ …), který (které) (včetně nadpisu /nadpisů/ a poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zní (znějí):",
b) „§... (§ … a ... /až/ …) (včetně nadpisu (nadpisů) a poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zní (znějí):", pokud byl některý paragraf v souvislém pořadí předchozí novelou vypuštěn a na jeho místo má být vložen nový paragraf,
c) „Za část ... se vkládá (vkládají) nová část ... (nové části ...), která (které) včetně nadpisu (nadpisů) (a poznámky /poznámek/ pod čarou č. ...), zní (znějí):"; v závěru bodu novely se na samostatném řádku bez uvozovek uvede věta „Dosavadní část ... (části ...) ... se označuje (označují) jako část ... (části ...)",
d) „V části ... se za hlavu ... vkládá (vkládají) nová hlava ... (nové hlavy ...), která (které) včetně nadpisu (nadpisů) (a poznámky /poznámek/ pod čarou č. ...) zní (znějí):"; v závěru bodu novely se na samostatném řádku bez uvozovek uvede věta „Dosavadní hlava ... (hlavy ...) se označuje (označují) jako hlava ... (hlavy ...)",
e) „V části ... hlavě ... se za díl ... vkládá (vkládají) nový díl ... (nové díly ...), který (které) včetně nadpisu (nadpisů) (a poznámky/poznámek/ pod čarou č. ...) zní (znějí):", v závěru bodu novely se na samostatném řádku bez uvozovek uvede věta „Dosavadní díl ... (díly ...) ... se označuje (označují) jako díl ... (díly ...)",
f) „V části ... hlavě ... dílu ... se za oddíl ... vkládá (vkládají) nový oddíl ... (nové oddíly...), který (které) včetně nadpisu (nadpisů) (a poznámky /poznámek/ pod čarou č. ...) zní (znějí):"; v závěru bodu novely se na samostatném řádku bez uvozovek uvede věta „Dosavadní oddíl ... (oddíly ...) ... se označuje (označují) jako oddíl ... (oddíly ...)",
g) „V části ... hlavě ... dílu ... oddílu … se za pododdíl ... vkládá (vkládají) nový pododdíl ... (nové pododdíly...), který (které) včetně nadpisu (nadpisů) (a poznámky /poznámek/ pod čarou č. ...) zní (znějí):"; v závěru bodu novely se na samostatném řádku bez uvozovek uvede věta „Dosavadní pododdíl ... (pododdíly ...) ... se označuje (označují) jako pododdíl ... (pododdíly ...).",
h) „V § … se vkládá nový odstavec 1 (nové odstavce 1 a 2 /1 až …/), který /které/ (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zní (znějí):";
v závěru bodu novely se na samostatném řádku bez uvozovek uvede věta „Dosavadní text se označuje jako odstavec 2." nebo „Dosavadní odstavce 1 až ... se označují jako odstavce 2 až  ... ",
i) „V § … se za odstavec ... vkládá (vkládají) nový odstavec ... (nové odstavce … a /až/… ), který (které) (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. ...) zní (znějí):";
v závěru bodu novely se na samostatném řádku bez uvozovek uvede věta „Dosavadní odstavec (odstavce) ... se označuje (označují) jako odstavec (odstavce) ...",
j) „V § … odst. … se vkládá nové písmeno a) (se vkládají nová písmena a) a b) /a) až …/), které (která) (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zní (znějí):";
v závěru bodu novely se na  samostatném řádku bez uvozovek uvede věta „Dosavadní písmena …a (až) … se označují jako písmena …a (až) …",
k) „V § … odst. … se za písmeno … vkládá (vkládají) nové (nová) písmeno … (písmena … a … /… až …/), které (která) (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zní (znějí):",
v závěru bodu novely se na samostatném řádku bez uvozovek uvede věta „Dosavadní písmeno … (písmena … a … /… až …/) se označuje (označují) jako písmeno … (písmena … a … /… až …/).",
l) „V § ... odst. ... se vkládá (vkládají) písmeno (písmena) ..., které (která) zní (znějí):" nebo „V § ... odst. ... se na konci písmene ... tečka (středník) nahrazuje čárkou a vkládá (vkládají) se písmeno (písmena) ..., které (která) zní (znějí):",
m) „V § … odst. … písm. … se vkládá nový bod 1(nové body … a … /… až …/), který (které) (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zní (znějí):";
v závěru bodu novely se na samostatném řádku bez uvozovek uvede věta „Dosavadní body 1 a 2 (1 až … ) se označují jako body 2 a 3 (2 až …).",
n) „V § … odst. … písm. … se za bod … vkládá (vkládají) nový (nové) bod … (body … a … /… až …/), který (které) (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zní (znějí):";
v závěru bodu novely se na samostatném řádku bez uvozovek uvede věta
„Dosavadní bod … (body … a … /… až …/) se označuje (označují) jako bod … (body … a … /… až …/).".
U novely ústavního zákona se místo paragrafové značky použije zkratka „čl.".