Text bodů novely při zrušení poznámky pod čarou

Nahrazuje-li se část právního předpisu (část, díl, oddíl, pododdíl, paragraf, odstavec, pododstavec nebo bod, jejich jednotlivé věty nebo části vět) obsahující odkaz na poznámku pod čarou  jiným textem, který již odkaz na tuto poznámku pod čarou neobsahuje, a poznámka pod čarou se má zrušit, v závěru bodu novely se uvede na samostatném řádku bez uvozovek věta „Poznámka (Poznámky) pod čarou č. …(č. … a č. …., č. … až č. …) se zrušuje (zrušují)." Je-li odkaz na zrušovanou poznámku po čarou uveden i v dalším textu právního předpisu, uvede se na samostatném řádku bez uvozovek věta „Poznámka (Poznámky) pod čarou č. …
(č. … a č. …, č. … až  …) se zrušuje (zrušují), a to včetně odkazu (odkazů) na poznámku (poznámky) pod čarou.".