Návrh zákona - legislativní nouze

Návrh zákona - legislativní nouze Tvorba návrhu zákona Připomínkové řízení Schválení návrhu vládou Schválení návrhu parlamentem Podpis prezidenta Publikace ve Sbírce zákonů

Projednávání a schvalování návrhu zákona ve stavu legislativní nouze se liší od standardního procesu tím, že tvorbě návrhu zákona nemusí předcházet schválený věcný záměr zákona. Podrobnější charakteristika rozdílů je uvedena v dalších dále v jednotlivých částech.

1. Tvorba návrhu zákona

Proces Tvorba návrhu zákona ve stavu legislativní nouze vykazuje několik rozdílů oproti standardnímu procesu.

Přehled dopadů návrhu právního předpisu ani hodnocení dopadů regulace (RIA) podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) se nezpracovává.

Je-li vyhlášen stav legislativní nouze, pak se v rámci obecné části důvodové zprávy k návrhu zákona provede pouze zhodnocení dopadů návrhu právního předpisu podle Legislativních pravidel vlády.

Trvá-li stav legislativní nouze i v době přípravy souvisejících návrhů podzákonných právních předpisů, provede se v rámci obecné části odůvodnění k těmto návrhům právních předpisů taktéž pouze zhodnocení dopadů návrhu právního předpisu podle Legislativních pravidel vlády a přehled dopadů návrhu právního předpisu ani hodnocení dopadů regulace (RIA) podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) se nezpracovává.

Základní diagram tohoto procesu je 1 Tvorba návrhu zákona – legislativní nouze (PDF, 105 kB).

Následným procesem je 2 Připomínkové řízení – legislativní nouze.

2. Připomínkové řízení

Připomínkové řízení návrhu zákona v legislativní nouzi se týká pouze vládních návrhů zákona.

Rozdíl připomínkového řízení návrhu zákona ve stavu legislativní nouze spočívá v tom, že návrh zákona se zasílá pouze připomínkovým místům podle čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 Legislativních pravidel vlády za podmínek v nich uvedených. Diagram zachycující připomínkové řízení v legislativní nouzi je nicméně uveden v 2 Připomínkové řízení návrhu zákona – legislativní nouze (PDF, 132 kB), a v 2.1 Zpracování připomínek k technickému předpisu - legislativní nouze (PDF, 109 kB).

Následným procesem je 3 Schválení návrhu vládou – legislativní nouze.

3. Schválení návrhu vládou

Schvalovací proces návrhu zákona ve stavu legislativní nouze na vládě je shodný se standardním procesem až na předávání návrhu zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu. Obvykle o tomto úkonu musí být informován pouze předseda Poslanecké sněmovny, ovšem v tomto případě je informace zasílána i předsedovi Senátu a prezidentovi.

Je-li vyhlášen stav legislativní nouze, k návrhu zákona zaujímá stanovisko předseda LRV (návrh zákona se nepředkládá plénu LRV).

Proces je schematizován v 3 Schválení návrhu vládou – legislativní nouze (PDF, 152 kB).

4. Schválení návrhu Parlamentem

Návrh zákona, který byl schválen vládou v režimu legislativní nouze, předá předseda vlády Poslanecké sněmovně Parlamentu. Předala-li vláda návrh zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu a navrhla-li vyhlásit stav legislativní nouze podle § 99 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, předseda Poslanecké sněmovny (PSP) rozhodne o projednání ve zkráceném jednání. Pokud se jedná o návrh ústavního zákona, nelze toto učinit. Obecný proces schválení návrhu Parlamentem v legislativní nouzi je zachycen diagramem 4 Schválení návrhu Parlamentem - legislativní nouze (PDF, 114 kB).

V případě, že předseda PSP rozhodne, že návrh bude ve Sněmovně projednán standardně, je schvalovací proces shodný s procesem uvedeným u obecného návrhu zákona. V opačném případě Sněmovna návrh projedná ve zkráceném jednání – proces je zachycen grafem 4.1 Projednání v PSP – legislativní nouze (PDF, 143 kB). Během projednávání návrhu s Poslanecké sněmovně může dojít k situaci, že poslanci legislativní nouzi hlasováním zruší. Poté  proces pokračuje standardním průběhem.

Pokud Sněmovna návrh zákona schválí, předá jej Senátu v elektronické podobě a zároveň ve třech listinných výtiscích. Pokud Sněmovna návrh nakonec neprojednala ve zkráceném jednání, Senát jej také projedná standardním způsobem (viz Obecný návrh zákona). Projednala-li Sněmovna ovšem návrh zákona ve zkráceném jednání, projedná jej takto i Senát. Projednání návrhu zákona v Senátu během legislativní nouze je schematizován diagramem 4.2 Projednání v Senátu – legislativní nouze (PDF, 107 kB). Po schválení návrhu zákona v Senátu je tento předán prezidentovi k podpisu v tištěné podobě.

Projednání v PSP – legislativní nouze

Pokud předseda PSP rozhodl o projednání návrhu zákona ve zkráceném jednání, přikáže návrh výborům, přičemž stanoví nepřekročitelnou lhůtu pro projednání. Výbory návrh projednají a ve svém stanovisku navrhnou, zda se má o návrhu konat obecná rozprava a o kterých částech se povede rozprava podrobná. Ve stanovisku také navrhnou, do kdy má Sněmovna jednání o návrhu ukončit. Stanovisko výbory přeloží předsedovi PSP, přičemž Sněmovna zákon projedná ve zkráceném jednání i v případě, že výbory své stanovisko nepředloží ve stanovené lhůtě. Poslanci následně rozhodnou o trvání legislativní nouze. Pokud legislativní nouzi poslanci zruší, projednání návrhu zákona pokračuje standardní cestou.

Shodnou-li se poslanci na trvání legislativní nouze, postoupí návrh do druhého čtení, kdy je možné ustoupit od obecné rozpravy. Následuje rozprava podrobná. Výsledkem podrobné rozpravy mohou být pozměňovací návrhy, může zaznít návrh na zamítnutí zákona nebo může být rozhodnuto o vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Pokud byly vytvořeny nějaké pozměňovací návrhy, budou tyto doručeny poslancům.

Po podrobné rozpravy třetího čtení proběhne závěrečné hlasování, které rozhodne o schválení či neschválení návrhu zákona a jeho případném postoupení Senátu.

Proces je schematizován diagramem 4.1 Projednání v PSP – legislativní nouze (PDF, 143 kB).

Projednání v Senátu – legislativní nouze

Schválila-li Poslanecká sněmovna návrh zákona ve zkráceném jednání, Senát následně rozhodne o projednání ve zkráceném jednání. Projednání návrhu zákona v Senátu ve zkráceném jednání je procesně shodné se standardních schvalováním návrhů zákona. Poté, co Senát návrh schválí, předá jej vytištěný prezidentovi k podpisu.

Uvedený proces je zachycen diagramem 4.2 Projednání v Senátu – legislativní nouze (PDF, 107 kB).

5. Podpis prezidenta

Tento proces v legislativní nouzi je shodný se standardní situací. Diagram je uveden zde (PDF, 113 kB).

6. Publikace zákona ve Sbírce zákona

Tento proces v legislativní nouzi je shodný se standardní situací. Diagram je uveden zde (PDF, 104 kB).

 

Vysvětlivky k diagramům (PDF, 105 kB)