Nejdůležitější usnesení vlády upravující tvorbu a projednání legislativních a nelegislativních materiálů a další důležité dokumenty

Legislativní pravidla vlády (PDF, 449 kB) (DOC, 442 kB)

Jednací řád vlády (PDF, 299 kB) (DOC, 259 kB)

Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) (PDF, 242 kB) (DOC, 299 kB)

Směrnice o nakládání s dokumenty Evropské unie (PDF, 164 kB) (DOC, 214 kB)

Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU (PDF, 302 kB) (DOC, 192 kB)

Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání a ukončování platnosti mezinárodních smluv (PDF, 152 kB)

Jednací řád Legislativní rady vlády (PDF, 55 kB) (DOC, 48 kB)

Jednací řád Výboru pro Evropskou unii (vládní úroveň) (PDF, 94 kB) (DOC, 72 kB)

Jednací řád Výboru pro Evropskou unii (pracovní úroveň) (PDF, 90 kB) (DOC, 69 kB)

Statut Legislativní rady vlády (PDF, 53 kB) (DOC, 42 kB)

Statut Výboru pro Evropskou unii (PDF, 154 kB) (DOC, 200 kB)

Informace pro předkladatele sněmovních tisků o požadavcích na předkládání stejnopisů sněmovních tisků v listinné a elektronické podobě, schválené usnesením Organizačního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 26. října 2011 č. 183, ve znění usnesením Organizačního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 25. listopadu 2015 č. 222 (PDF, 386 kB) (DOC, 96 kB)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti [CELEX: 32015L1535] (PDF, 467 kB) (EUR-Lex)

Rozhodnutí Rady č. 98/415/ES ze dne 29. června 1998 o konzultacích vnitrostátních orgánů s Evropskou centrální bankou k návrhům právních předpisů [CELEX: 31998D0415] (PDF, 444 kB) (EUR-Lex)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) [CELEX: 32016R0679] (PDF, 953 kB) (EUR-Lex)

Pověření členů vlády koordinační a informační funkcí: usnesení vlády ze dne 14.8.2013 č. 632 (PDF, 58 kB) (DOC, 51 kB) a usnesení vlády ze dne 28.11.2016 č. 1052 (PDF, 129 kB) (DOC, 187 kB) a usnesení vlády ze dne 26.8.2019 č. 623 (PDF, 127 kB) (DOC, 171 kB)

Koordinační a informační funkce některých členů vlády v přehledné tabulce.