« Zpět na Pojmy výkladového...

Úplné znění zákona

Rejstřík: U

Úplné znění je zvláštní podobou zákona, která obsahuje úplné aktuální znění zákona se zapracovanými pozdějšími novelizacemi. Účelem úplného znění zákona je zvýšení přehlednosti platného znění zákona, který byl opakovaně měněn, což samo o sobě snižuje srozumitelnost práva (myšleno práva výhradně z oficiálních zdrojů - Sbírky zákonů). Úplným zněním není konsolidovaný text zákona se zapracovanými novelizacemi, kompilovaný a zveřejňovaný třetími osobami (např. v komerčních publikacích a právních databázích).

Obsahuje-li zákon zmocnění k vyhlášení úplného znění novelizovaného zákona ve Sbírce zákonů, vypracuje úplné znění zákona orgán, který vypracoval návrh novely tohoto zákona nebo orgán, do jehož působnosti patří věci, upravené zákonem, jehož úplné znění má být vyhlášeno. Nelze-li takto určit orgán, který má úplné znění zákona vypracovat, určí jej předseda Legislativní rady.

Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy zašle úplné znění zákona předsedovi Legislativní rady nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nabyl účinnosti zákon, v němž je uvedeno zmocnění k vyhlášení úplného znění novelizovaného zákona, a současně ho vloží do elektronické knihovny.

Po podpisu úplného znění zákona předsedou vlády zašle žádost o uveřejnění úplného znění zákona redakci Sbírky zákonů Úřad vlády. K žádosti se přiloží 1 vyhotovení úplného znění zákona v listinné podobě; text úplného znění se současně vloží do elektronické knihovny.

Podrobnosti jsou upraveny v Legislativních pravidlech vlády v čl. 11 a v Příloze č. 4.

0 Přílohy
4085 Zobrazení