« Zpět na Pojmy výkladového...

Ústav pro jazyk český AV ČR

Rejstřík: U

Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i., je vědecké pracoviště zabývající se výzkumem českého jazyka v nejrůznějších aspektech – zkoumá češtinu současnou i historickou, spisovnou i nespisovnou, psanou i mluvenou. Péčí Ústavu pro jazyk český vznikají základní příručky o českém jazyce pro nejširší publikum (pravidla pravopisu, slovníky, mluvnice a populárně-vědecká literatura) i odborné publikace knižní a časopisecké; velké množství informací o češtině lze najít na jeho internetových stránkách. Široké veřejnosti je Ústav pro jazyk český znám zejména svým jazykovým poradenstvím a přednáškovou činností; mladé generaci se vědci z ústavu věnují mimo jiné při středoškolské a zvláště při vysokoškolské výuce.

Při přípravě právního předpisu je třeba dbát, aby právní předpis byl koncipován přehledně a formulován jednoznačně, srozumitelně, jazykově a stylisticky bezvadně.

Při vyhlašování mezinárodních smluv gestor odpovídá za terminologicky a jazykově bezvadný a ke zveřejnění způsobilý text smluv či rozhodnutí ve znění rozhodném pro jejich výklad a v českém překladu v případě, že české znění není pro jejich výklad rozhodné, jakož i za správnost oznámení o výpovědi smluv a o jiných skutečnostech, důležitých pro jejich provádění. V zájmu zajištění kontroly správnosti překladů smluv a rozhodnutí, které nebyly sjednány v českém jazyce, zašle gestor tyto překlady příslušnému odboru Úřadu vlády k vyjádření. V zájmu zajištění jazykové správnosti českého znění či překladu smlouvy nebo rozhodnutí konzultuje gestor podle možností české znění či český překlad smlouvy s Ústavem pro jazyk český Akademie věd České republiky. Informaci o způsobu vypořádání připomínek příslušného odboru Úřadu vlády k překladu smlouvy do českého jazyka zašle gestor Ministerstvu zahraničních věcí společně s návrhem na vyhlášení příslušného sdělení.

Podrobnosti obsahuje Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv dle usnesení vlády ze dne 11. února 2004 č. 131.

0 Přílohy
7201 Zobrazení