Rejstřík: U

Ústavní zákony jsou v hierarchii českého právního řádu nadřazeny jak zákonům, tak i ostatním právním předpisům (nařízením vlády, vyhláškám ministerstev a jiných správních úřadů i krajů a obcí). Soulad zákonů s ústavou autoritativně garantuje Ústavní soud České republiky.

Podle čl. 9 odst. 1 Ústavy může být ústava (v širším smyslu) doplňována či měněna pouze ústavními zákony. Ústavním zákonem ve formálním smyslu je zákon, který byl jako ústavní označen a vyhlášen a byl schválen oběma komorami Parlamentu kvalifikovanou třípětinovou většinou všech poslanců a kvalifikovanou třípětinovou většinou přítomných senátorů (čl. 39 odst. 4 Ústavy). K nárokům na ústavní zákon z hlediska čl. 9 odst. 1, 2 Ústavy viz nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 27/09.

0 Přílohy
2916 Zobrazení