« Zpět na Pojmy výkladového...

Členění novely právního předpisu

Rejstřík: C

Řádné členění novely právního předpisu je zásadním legislativně technickým požadavkem a přispívá ke srozumitelnosti právního předpisu.

Legislativně technické požadavky na členění novely jsou odlišné od požadavků na členění zákona. Novela se člení na články. Článek se označuje zkratkou "Čl."a římským číslem bez tečky, umístěnými nad textem článku uprostřed; čísla se u zkratky "Čl."uvádějí v souvislém pořadí. Článek novely, v němž je novelizováno více ustanovení právního předpisu, se člení na body. Článek novely obsahující přechodná ustanovení ve vztahu k novelizovaným ustanovením právního předpisu, popřípadě článek novely obsahující ustanovení o nabytí účinnosti novely, lze členit na body. Body se označují arabskými čísly s tečkou; čísla označující body se uvádějí v souvislém pořadí. V textu následujícím za označením bodu se uvádí velké počáteční písmeno.

Je-li novela právního předpisu výjimečně obsažena v právním předpisu, který upravuje i jiné věci, anebo obsahuje-li právní předpis pouze novely více právních předpisů, člení se takový právní předpis na části.

Upravuje-li právní předpis i jiné věci než je novela právního předpisu, člení se jeho obsah takto:

  1. část první obsahuje úpravu jiných věcí, než je novela. Tato část se člení na paragrafy a lze ji členit na hlavy, hlavy na díly, díly na oddíly a oddíly na pododdíly, paragrafy lze členit na odstavce, odstavce na pododstavce a pododstavce na body. V závěru této části lze uvést přechodná ustanovení, která se týkají jejího obsahu, a ustanovení zrušovací;
  2. další část nebo části, z nichž každá obsahuje novelu jednoho právního předpisu, se člení tak, že pod nadpis příslušné části se uvede paragraf, jehož číselné označení navazuje na předchozí paragraf; navrhuje-li se novelizovat více ustanovení právního předpisu, tento paragraf se člení na body. Má-li právní úprava obsahovat přechodné ustanovení ve vztahu k novelizovaným ustanovením právního předpisu nebo zmocnění k vyhlášení úplného znění novelizovaného zákona, upraví se tyto skutečnosti zpravidla v rámci téže části zákona samostatně v následujících paragrafech;
  3. poslední část obsahuje ustanovení o nabytí účinnosti zákona. Pod nadpisem této části se uvede paragraf, jehož číselné označení navazuje na předchozí paragraf a v něm se stanoví den, k němuž návrh zákona nabývá účinnosti.

Podrobnosti stanoví Legislativní pravidla vlády v čl. 28.

0 Přílohy
5398 Zobrazení