« Zpět na Pojmy výkladového...

Členění právního předpisu

Rejstřík: C

Řádné členění právního předpisu je zásadním legislativně technickým požadavkem a přispívá ke srozumitelnosti právního předpisu.

Rozsáhlejší právní předpis, s výjimkou novely, lze členit na části. Části lze členit na hlavy, hlavy na díly a díly na oddíly. V případě zvlášť rozsáhlých zákonů lze oddíly členit na pododdíly. Části, hlavy, díly, oddíly a pododdíly podle odstavce 1 se označují takto:

  1. je-li právní předpis členěn na části: „ČÁST PRVNÍ", „ČÁST DRUHÁ", „ČÁST TŘETÍ" atd.,
  2. je-li část členěna na hlavy: „Hlava I", „Hlava II", „Hlava III" atd.,
  3. je-li hlava členěna na díly: „Díl 1", „Díl 2", „Díl 3" atd.,
  4. je-li díl členěn na oddíly: „Oddíl 1", „Oddíl 2", „Oddíl 3" atd. a
  5. je-li oddíl členěn na pododdíly: „Pododdíl 1“, „Pododdíl 2“, „Pododdíl 3“ atd.

Každý právní předpis, s výjimkou ústavního zákona a novely, se člení na paragrafy. Paragraf lze členit na odstavce, odstavce na pododstavce a pododstavce na body. Text paragrafu, který není členěn na odstavce, lze členit na pododstavce a pododstavce na body. Paragraf se označuje paragrafovou značkou (§) a arabským číslem bez tečky, umístěnými nad textem paragrafu uprostřed; čísla se u paragrafových značek uvádějí v souvislém pořadí. Nově vkládaný paragraf se označuje číslem shodným s číslem paragrafu, za který se nový paragraf vkládá s tím, že k číslu vkládaného paragrafu se připojí malé písmeno „a". Obdobně se postupuje, je-li za stávající paragraf vkládáno najednou nebo postupně více nových paragrafů (např. jsou-li za stávající § 2 vkládány nové paragrafy, označují se takto: „§ 2a", „§ 2b", „§ 2c" atd.).

Odstavce se na začátku označují arabským číslem bez tečky v kulatých závorkách; odstavce se číslují v souvislém pořadí. Pododstavce se na začátku označují malými písmeny a kulatou závorkou (poloviční závorkou); písmena se uvádějí v abecedním pořadí s tím, že písmeno ch) a písmena s háčkem, kroužkem nebo čárkou se pro označení pododstavců nepoužívají. Jsou-li všechna písmena vyčerpána, nepoužijí se zdvojená písmena, ale další pododstavce nutno zařadit do nového odstavce, na jehož začátek se uvede odpovídající úvodní část ustanovení.

Body se na začátku označují arabskými čísly s tečkou; čísla označující body se uvádějí v souvislém pořadí.

Pododstavce nebo body se oddělují čárkou; pokud však text pododstavce nebo bodu je samostatnou větou v jazykovém (nikoliv legislativním) smyslu, oddělují se středníkem. V textu následujícím za označením pododstavce nebo bodu se uvádí malé počáteční písmeno.

Členění ústavního zákona vykazuje následující odlišnosti. Ústavní zákon se člení na články. Článek se označuje zkratkou „Čl.“ a arabským číslem bez tečky, umístěnými nad textem článku uprostřed. Čísla se u zkratky „Čl." uvádějí v souvislém pořadí. Pro členění ústavního zákona na části, hlavy, díly, oddíly, popř. pododdíly a pro jejich označování platí obdobná pravidla jako pro zákony.

Podrobnosti jsou upraveny v čl. 25 a násl. Legislativních pravidel vlády.

0 Přílohy
22316 Zobrazení