« Zpět na Pojmy výkladového...

Adaptační předpis

Rejstřík: A

Vyžaduje-li nařízení EU doplnění právních předpisů České republiky nebo je-li takové doplnění nutné z důvodu zajištění jeho řádné aplikace, výkonu a dodržování, provede se toto doplnění změnou stávajícího nebo vydáním nového právního předpisu České republiky ("adaptační předpis"). V adaptačním předpisu se na nařízení odkáže v poznámce pod čarou v souladu s Legislativními pravidly vlády.

Obsah adaptačního předpisu musí být jasný, srozumitelný, přehledný a jednoznačný, aby nevznikaly pochybnosti o rozsahu a obsahu práv a povinností fyzických a právnických osob, kterých se adaptační předpis dotýká, a musí splňovat další požadavky kladené na adaptaci českého právního řádu na nařízení EU.

Podrobnosti upravují Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344.

0 Přílohy
2382 Zobrazení