Rejstřík: A

Podobnost. V právní vědě jí rozumíme legitimní postup na základě podobnosti. V právu rozlišujeme dvě základní roviny. Za prvé analogia legis – analogie zákona, spočívá v použití určitého ustanovení zákona nebo jiného právního předpisu na případ jím výslovně neupravený, ale obdobný. Je vyloučena, pokud jde o vymezení skutkové podstaty trestného činu nebo druhy trestů či ochranná opatření v trestním právu nebo v rozsahu zákonem stanovené pravomoci a působnosti orgánů veřejné moci. Za druhé tzv. analogia iuris – analogie práva je postup zcela ojedinělý, kdy se právními normami výslovně neupravený případ posoudí podle právních principů příslušného právního odvětví nebo obecných právních principů.

Analogie je výjimečně přípustný postup, kdy se chybějící právní norma pro určitý konkrétní případ nahradí právní normou, která na věc nedopadá, její hypotéza je však obdobná, nebo se rozhodne podle obecných právních zásad.

0 Přílohy
5072 Zobrazení