« Zpět na Pojmy výkladového...

Citace právního předpisu úplná

Rejstřík: C

Úplná citace právního předpisu obsahuje označení druhu právního předpisu, pořadové číslo, pod kterým byl vyhlášen ve Sbírce zákonů, rok vydání, zkratku "Sb." a uvedení názvu právního předpisu. Za názvem právního předpisu, na který navazuje další text, se vkládá čárka. Při úplné citaci se pro označení druhu právního předpisu používají slova "zákon", "nařízení vlády", u nařízení vydaných do 31. prosince 1968 "vládní nařízení", nebo "vyhláška" a tato slova se nezkracují. Orgán, který zákon nebo vyhlášku vydal, se při jejich citaci neuvádí; u nařízení vlády se neuvádí bližší označení vlády například připojením slov "České republiky". Při úplné citaci zákonného opatření Senátu se uvede "Zákonné opatření Senátu č. …/… Sb., o (kterým se) …".

Úplná citace se použije a) v úvodní větě novely zákona, b) v úvodní větě prováděcího právního předpisu, c) při první citaci v textu právního předpisu, jde-li o citaci jiného právního předpisu, než který je citován v úvodní větě; to platí i v případě, kdy je tento právní předpis poprvé citován v poznámce pod čarou.

Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 61.

0 Přílohy
4176 Zobrazení