Rejstřík: D

Součástí návrhu zákona je vždy důvodová zpráva, která má obecnou část a zvláštní část. 

Obecná část důvodové zprávy obsahuje 

  1. zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace, 
  2. odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace, 
  3. vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku,
  4. zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, 
  5. zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie, a výsledky konzultací s orgány EU,
  6. zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, 
  7. předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí,           
  8. zhodnocení dopadů navrhovaného řešení k ochraně soukromí a osobních údajů,                                                            
  9. zhodnocení korupčních rizik
  10. odůvodnění návrhu, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení, pokud se to navrhuje. 

Jsou-li dosah a dopady navrhované právní úpravy zhodnoceny podle obecných zásad, obsahuje obecná část důvodové zprávy namísto části uvedených požadavků závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů 

regulace (RIA). V případě, že v rámci hodnocení dopadů regulace byly provedeny rozsáhlé analýzy, lze je uvést v příloze důvodové zprávy k návrhu zákona. 

Zvláštní část důvodové zprávy se člení podle jednotlivých paragrafů navrhovaného zákona, nebo v případě novely zákona podle jednotlivých článků a jednotlivých bodů novely. Výjimečně lze členit zvláštní část důvodové zprávy podle skupin paragrafů nebo podle skupin bodů novely. Zvláštní část důvodové zprávy obsahuje odůvodnění jednotlivých navrhovaných ustanovení zákona, vysvětlení jejich účelu, principů, nezbytnosti, případně obsahuje i srovnání s platným právním stavem. Do odůvodnění jednotlivých navrhovaných ustanovení se nepřejímá text těchto ustanovení, ani text a argumentace, obsažené v obecné části důvodové zprávy. Vyžaduje-li naléhavý obecný zájem, aby zákon nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení, uvedou se důvody, které k tomu vedou, v odůvodnění ustanovení o nabytí účinnosti zákona. 

Skutečnost, že je návrh plně slučitelný s právem EU, potvrdí předkladatel v důvodové zprávě s využitím přílohy č. 5 Legislativních pravidel vlády "Způsob prokazování slučitelnosti navrhovaných zákonů s právem Evropské unie a postup při předběžných konzultacích o návrzích zákonů s výborem pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky" a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344.

Pokud návrh zákona podléhá konzultaci na základě Rozhodnutí Rady č. 98/415/ES ze dne 29. června 1998 o konzultacích vnitrostátních orgánů s Evropskou centrální bankou k návrhům právních předpisů, V obecné části důvodové zprávy uvede orgán, který návrh zákona vypracoval, kdy konzultace návrhu zákona s Evropskou centrální bankou proběhla a s jakým výsledkem.

Návrh zákona, schválený vládou ve znění upraveném podle závěrů ze schůze vlády, je vládním návrhem zákona. Součástí vládního návrhu zákona je důvodová zpráva.

Podrobnosti stanoví Legislativní pravidla vlády v čl. 9. K odůvodnění návrhu nařízení vlády a vyhlášky viz čl. 14, čl. 14a a čl. 16 odst. 4 Legislativních pravidel vlády.

0 Přílohy
6097 Zobrazení