« Zpět na Pojmy výkladového...

Důvodová zpráva - obecná část

Rejstřík: D

Součástí návrhu zákona je důvodová zpráva, která má obecnou část a zvláštní část. 

Obecná část důvodové zprávy obsahuje 

  1. zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace, 
  2. odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace, 
  3. vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku,
  4. zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, 
  5. zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie, a výsledky konzultací s orgány EU,
  6. zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, 
  7. předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí,          
  8. zhodnocení dopadů navrhovaného řešení k ochraně soukromí a osobních údajů,                                                            
  9. zhodnocení korupčních rizik
  10. odůvodnění návrhu, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení, pokud se to navrhuje. 

Podrobnosti stanoví Legislativní pravidla vlády v čl. 9. K odůvodnění návrhu nařízení vlády a vyhlášky viz čl. 14, 14a  a čl. 16 Legislativních pravidel vlády.

0 Přílohy
3763 Zobrazení