« Zpět na Pojmy výkladového...

Doplnění celého ustanovení

Rejstřík: D

Jedná se o jeden z legislativně technických postupů při novelizaci právního předpisu. Řádná formulace navrhovaných změn právního předpisu zásadním legislativně technickým požadavkem a přispívá ke srozumitelnosti obsahu novely i novelizovaného právního předpisu a právní jistotě vůbec.

Doplňuje-li se a) do právního předpisu nový paragraf, nebo skupina paragrafů tvořící část, hlavu, díl, oddíl nebo pododdíl, b) nový odstavec na začátek stávajícího paragrafu nebo mezi stávající odstavce, c) nový pododstavec před stávající pododstavce, mezi stávající pododstavce nebo za poslední pododstavec, za nímž následuje závěrečná část ustanovení, d) nový bod před stávající první bod nebo mezi stávající body, vyjádří se to slovy „se vkládá“.

V případech doplnění právního předpisu o další ustanovení úvodní část textu bodu novely zní: „Za § ... se vkládá nový § … (nové § … a /až/ …), který (které) (včetně nadpisu /nadpisů/ a poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zní (znějí):“, a to v řadě variant, dle povahy navrhované novelizace (vložení části, hlavy, dílu, oddílu, pododdílu, odstavce písmene apod.).

Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 54 a násl.

0 Přílohy
1686 Zobrazení