Rejstřík: D

V procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) se dotčeným subjektem rozumí subjekt, na nějž přímo či nepřímo dopadnou důsledky navrhovaného právního předpisu. Předkladatel vytipuje a uvede dotčené subjekty (adresáty, respektive skupiny adresátů), přičemž při identifikaci dotčených subjektů předkladatel dodržuje uvedená pravidla:

  1. identifikuje subjekty, které mohou návrhem získat dodatečný prospěch, i subjekty, které mohou být návrhem poškozeny,
  2. rozlišuje dopady na přímé nebo nepřímé, přičemž se předkladatel zaměří zejména na dopady přímé,
  3. předkladatel vymezí dotčené skupiny pro všechny posuzované varianty a v analýze zohlední, že v rámci různých variant řešení nemusí být distribuce dopadů mezi jednotlivé dotčené skupiny stejná,
  4. využije konzultace pro identifikaci dotčených skupin. Pro tyto účely lze využít databázi konzultujících organizací (DataKO).

Na základě analýzy právního a skutkového stavu a stanovení cílů jsou navrženy varianty věcného řešení, ale i právního řešení. V této fázi se doporučuje provést konzultace s jednotlivými dotčenými subjekty za účelem získání relevantních informací o:

  1. dopadech navrhovaných variant řešení,
  2. nechtěných a neočekávaných dopadech řešení,
  3. rizicích spojených s implementací a vynucováním,
  4. rizicích spojených s náklady na přizpůsobení se regulaci ze strany dotčených subjektů.

Podrobnosti jsou upraveny v Obecných zásadách pro hodnocení dopadů regulace (RIA) (usnesením vlády č. 922 ze dne 14. prosince 2011).

0 Přílohy
22893 Zobrazení