Rejstřík: E

Informační systém EU Extranet ČR je určen k elektronické distribuci oficiálních dokumentů Generálního sekretariátu Rady EU stupně utajení Restreint UE do resortů a dalších orgánů ČR, šířených informačním systémem EU Extranet-R do členských zemí EU. Zřízen byl usnesením vlády č. 180 ze dne 25. února 2004.

Informační systém EU Extranet ČR zajišťuje:

  • distribuci dokumentů EU do resortů a dalších orgánů ČR,
  • distribuci vlastních dokumentů MZV a Stálé mise ČR v Bruselu do resortů a dalších orgánů ČR,
  • zpracování podkladů a odpovědí resortů a dalších orgánů ČR,
  • distribuci podkladů a odpovědí na Stálou misi ČR v Bruselu.

Centrála systému je na MZV ČR v Praze. Základní úloha centrály pro zajištění distribuce oficiálních dokumentů EU je:

  • příjem oficiálních dokumentů EU,
  • centrální a jednotné uložení a evidence oficiálních dokumentů EU,
  • třídění oficiálních dokumentů EU dle distribučních pravidel a kategorie informací,
  • zajištění bezpečnosti a integrity oficiálních dokumentů EU včetně utajovaných informací pro přenos mezi centrálou a jednotlivými vzdálenými resortními uzly,
  • předávání zabezpečených oficiálních dokumentů EU mezi centrálou a necertifikovanou komunikační infrastrukturou.

Při plnění povinností vlády vyplývajících ze zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, a ze zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, při předkládání návrhů legislativních aktů Evropských společenství a Evropské unie a jiných dokumentů orgánů Evropské unie a stanovisek vlády k těmto aktům a dokumentům Senátu a Poslanecké sněmovně platí, že veškeré dokumenty Rady EU jsou systémem Extranet EU, zasílány neprodleně z Ministerstva zahraničních věcí do Poslanecké sněmovny a do Senátu. Příslušné dokumenty jsou prostřednictvím systému Extranet zasílány dalším určeným subjektům státní správy v rámci Výboru pro EU v souladu s požadavky těchto subjektů. Tato distribuce je plně automatizována. Veškeré návrhy legislativních aktů a jiné dokumenty orgánů Evropské unie jsou předávány Úřadu vlády - odboru kompatibility pro účely stanovení gestora.

Podrobnosti upravuje Směrnice vlády o postupu při zasílání návrhů legislativních aktů ES/EU a materiálů Evropské komise Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky (Příloha k usnesení vlády ze dne 24. listopadu 2004 č. 1153).

0 Přílohy
2992 Zobrazení