« Zpět na Pojmy výkladového...

Evropská centrální banka

Rejstřík: E

Evropská centrální banka (ECB) je centrální banka pro jednotnou evropskou měnu, euro. Hlavním úkolem ECB je udržovat kupní sílu eura a tedy cenovou stabilitu v eurozóně. Eurozóna sestává ze 17 států Evropské unie, které od roku 1999 zavedly euro. Úkoly ESCB a Eurosystému jsou popsány ve Smlouvě o založení Evropského společenství. Podrobněji jsou pak definovány ve Statutu Evropského systému centrálních bank (ESCB) a Evropské centrální banky (ECB). Statut je jedním z protokolů připojených ke Smlouvě (SES, SFEU). Ve Smlouvě se odkazuje na „ESCB“ a nikoliv na Eurosystém. Smlouva totiž vycházela z předpokladu, že všechny členské státy EU zavedou euro. Do té doby bude tyto úkoly plnit Eurosystém. Prvořadým cílem ESCB je udržovat cenovou stabilitu. Aniž je dotčen cíl cenové stability, podporuje ESCB obecné hospodářské politiky v EU se záměrem přispět k dosažení cílů EU. (ex-článek 105 odst. 1SES, čl. 127 SFEU). Mezi cíle Evropské unie patří vysoká úroveň zaměstnanosti a trvalý a neinflační růst. Podle Smlouvy o založení Evropského společenství (ex-článek 105 odst. 2 SES, čl. 127 SFEU) plní ESCB tyto základní úkoly: vymezuje a provádí měnovou politiku eurozóny, provádí devizové operace, drží a spravuje devizové rezervy států eurozóny (správa portfolií) a podporuje plynulé fungování platebních systémů. Dále má výhradní právo rozhodovat o vydávání bankovek v eurozóně, ve spolupráci s národními centrálními bankami shromažďuje od orgánů státní správy nebo přímo od hospodářských subjektů v jednotlivých zemích statistické informace, které potřebuje ke své činnosti, snaží se napomáhat institucím, které odpovídají za dohled nad úvěrovými institucemi a za stabilitu finančního systému, a udržuje ECB pracovní vztahy s příslušnými institucemi, orgány a fóry v rámci EU i v mezinárodním měřítku.

Pro legislativní proces je významné, že pokud návrh zákona, návrh nařízení vlády či návrh vyhlášky podléhá konzultaci na základě Rozhodnutí Rady č. 98/415/ES ze dne 29. června 1998 o konzultacích vnitrostátních orgánů s Evropskou centrální bankou k návrhům právních předpisů, zasílá po úpravě materiálu na základě připomínek z připomínkového řízení orgán, který materiál vypracoval, ke konzultaci Evropské centrální bance. V obecné části důvodové zprávy následně uvede orgán, který materiál vypracoval, kdy konzultace návrhu zákona s Evropskou centrální bankou proběhla a s jakým výsledkem.

Podrobnosti jsou upraveny v Legislativních pravidlech vlády v čl. 8a, čl. 14a a čl. 16 odst. 6 (pro jednotlivé druhy materiálů).

0 Přílohy
4373 Zobrazení