Rejstřík: E

Jedná se o jednu z úvodních fází procesu sjednávání a vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv. Expertní jednání zajišťuje gestor. Výsledek expertních jednání o textu smlouvy není pro Českou republiku závazný, neboť podléhá vnitrostátnímu schválení. Z tohoto důvodu nemůže být text návrhu připravované smlouvy, vypracovaný při těchto jednáních, vedoucím delegace expertů ani podepsán, ani parafován s účinky podpisu smlouvy či autentifikace jejího textu. O jednání se zpravidla sepíše protokol, v němž se zhodnotí průběh a výsledek jednání, a k tomuto protokolu se připojí dohodnutý text návrhu smlouvy, který může být na žádost druhé strany parafován bez účinků podpisu smlouvy či autentifikace jejího textu.

Pokud se expertní jednání o návrhu textu smlouvy uskuteční v několika fázích, je gestor smlouvy povinen po každé fázi jednání provést jeho vyhodnocení. Zjistí-li přitom, že pro další fázi jednání nevystačí se schválenou směrnicí, zpracuje návrh na další postup, v němž zohlední výsledek dosavadních jednání, a projedná jej s vedoucími všech zúčastněných ministerstev.

Jakmile se projednávání návrhu mnohostranné smlouvy přenese do orgánů mezinárodní vládní organizace nebo na diplomatickou konferenci, které mají pravomoc přijímat rozhodnutí, nejde již o expertní jednání, ale o jednání, které musí být vedeno podle návrhu na sjednání smlouvy, zpracovaného a vnitrostátně projednaného podle zásad stanovených v článcích 10 a 11 příslušné Směrnice.

Podrobnosti obsahuje Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv dle usnesení vlády ze dne 11. února 2004 č. 131.

0 Přílohy
2326 Zobrazení