Rejstřík: G

Obecně pověření k výkonu některých funkcí nebo pravomocí, odpovědnost za jejich výkon.

Při zajišťování prací při plnění legislativních závazků vůči EU a při zajišťování a hodnocení slučitelnosti právních předpisů České republiky s právem Evropské unie jsou jednotlivým orgánům státní správy přidělovány odborem kompatibility Úřadu vlády gesce prostřednictvím databáze ISAP. Gesce je přidělena nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vyhlášení předpisu Evropské unie v Úředním věstníku EU. Gestor pak odpovídá za analýzu právního předpisu EU, přípravu implementačního předpisu apod.

Podrobnosti jsou upraveny v Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, schválených usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344.

Při zpracovávání stanovisek (rámcových pozic) k návrhům legislativních aktů EU a materiálům Evropské komise, zasílaných Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky, je gescí souhrn povinností gestora (zpravidla člena vlády) spojených s vypracováním stanoviska a jeho postoupení komorám Parlamentu.

Podrobnosti upravuje Směrnice vlády o postupu při zasílání návrhů legislativních aktů ES/EU a materiálů Evropské komise Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky (Příloha k usnesení vlády ze dne 24. listopadu 2004 č. 1153)

V procesu sjednávání mezinárodních smluv se gescí rozumí odpovědnost za přípravu a projednávání návrhu na sjednání smlouvy.

Podrobnosti obsahuje Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv dle usnesení vlády ze dne 11. února 2004 č. 131.

0 Přílohy
5342 Zobrazení