Rejstřík: G

Pro účely zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii se gestorem rozumí orgán státní správy odpovědný za zajištění řádné implementace předpisu Evropské unie jako celku, zejména za jeho transpozici, adaptaci nebo jiné zohlednění; gestor je na této transpozici, adaptaci nebo jiném zohlednění vždy účasten. Gesce je přidělována odborem kompatibility Úřadu vlády.

Pojem je definován v Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, schválených usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344.

V procesu sjednávání a vnitrostátního projednávání smluv se gestorem rozumí ministerstvo, do jehož působnosti zcela nebo převážně náleží otázky, jež mají být navrhovanou smlouvou upraveny, nebo které v konkrétním případě určí vláda. Toto ministerstvo přípravu a projednávání návrhu na sjednání smlouvy zabezpečuje. U smluv upravujících společně obecné otázky spolupráce v oblasti kultury, školství a vědy (tzv. kulturní dohody) je gestorem přípravy a projednávání návrhu na sjednání smlouvy Ministerstvo zahraničních věcí. U smluv, jež mají upravovat otázky náležející zcela nebo převážně do působnosti ústředního orgánu státní správy, v jehož čele nestojí člen vlády, zajišťuje funkce gestora ten člen vlády, který byl vládou určen k plnění koordinační a informační funkce vůči tomuto orgánu.

Podrobnosti obsahuje Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv dle usnesení vlády ze dne 11. února 2004 č. 131.

Při zpracovávání stanovisek (rámcových pozic) k návrhům legislativních aktů EU a materiálům Evropské komise, zasílaných Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky, je gestorem ministerstvo, jiný ústřední orgán státní správy nebo jiný orgán státní správy, který je zodpovědný za vypracování stanoviska k materiálu EU (rámcová pozice), které je postoupeno komorám Parlamentu. Gesce ke všem návrhům legislativních aktů a k dalším vybraným dokumentům přiděluje Odbor kompatibility Úřadu vlády.

Podrobnosti upravuje Směrnice vlády o postupu při zasílání návrhů legislativních aktů ES/EU a materiálů Evropské komise Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky (Příloha k usnesení vlády ze dne 24. listopadu 2004 č. 1153)

0 Přílohy
11146 Zobrazení