« Zpět na Pojmy výkladového...

Hodnocení slučitelnosti s právem EU

Rejstřík: H

Proces související s plněním legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Orgány státní správy hodnotí soulad českého právního řádu (připravovaných předpisů) s předpisy Evropské unie (primární a sekundární právo, mezinárodní smlouvy a akty přijaté na jejich základě), s judikaturou (rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, Tribunálu a Soudu pro veřejnou službu Evropské unie) a s obecnými právními zásadami uznanými judikaturou, které zavazují orgány Evropské unie a členské státy při implementaci práva Evropské unie, zejména lidská práva a základní svobody a zásady vyplývající z koncepce právního státu (například zásada právní jistoty, zásada ochrany legitimního očekávání, zásada přiměřenosti a další).

Právní předpisy České republiky a jejich návrhy se hodnotí z hlediska slučitelnosti s právem Evropské unie jako plně slučitelné, částečně slučitelné nebo neslučitelné.

Hodnocení slučitelnosti s právem EU má zvláštní význam při tvorbě nových právních předpisů.

Na posuzování slučitelnosti s právem EU se použijí Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, schválených usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344. Pro prokazování slučitelnosti navrhovaných zákonů s právem EU platí postup uvedený v příloze č. 5 k Legislativním pravidlům vlády (Způsob prokazování slučitelnosti navrhovaných zákonů s právem Evropské unie a postup při předběžných konzultacích o návrzích zákonů s výborem pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky).

0 Přílohy
4774 Zobrazení