Rejstřík: I

Informační systém pro aproximaci práva (ISAP) představuje soubor databází, shromažďujících především informace o právních předpisech ES/EU a jejich implementaci do českého právního řádu. Primárně je určen ministerstvům a dalším ústředním orgánům státní správy. Informační systém pro aproximaci práva (ISAP) je:

  • databázový systém, který pomáhá při sledování všech aktivit ministerstev, dalších ústředních orgánů státní správy i Parlamentu ČR, souvisejících s plněním legislativních závazků, jež na sebe Česká republika převzala vstupem do Evropské unie;
  • komunikační nástroj užívaný mezi vládou ČR, oběma komorami Parlamentu ČR a resorty, které jsou primárně odpovědné za projednávání a formování nového práva EU a za její následné zapracování do právního řádu České republiky.

Databáze ISAP jsou využívány ke sledování a výměně informací o právu EU od jejího vzniku na úrovni EU až po ukončení procesu jeho implementace v ČR. Databáze obsahují návrhy všech předpisů EU v podobě dokumentů Evropské komise a Rady EU a s nimi související vnitrostátní stanoviska, a dále všechny předpisy EU, které byly vyhlášeny v Úředním věstníku EU řady L, a informace o vnitrostátním legislativním procesu spojené s implementací předpisů EU.

S databází ISAP se počítá především při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, neboť umožňuje evidenci stavu a průběhu plnění uvedených legislativních závazků. 

Prostřednictvím databáze ISAP se realizuje především komunikace mezi Odborem kompatibility Úřadu vlády a jednotlivými gestory, jimž databáze slouží k plnění úkolů. Udaje databáze ISAP slouží pro jako podklad pro informování vlády o stavu plnění legislativních závazků.

Podrobnosti upravují Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344.

0 Přílohy
6072 Zobrazení