« Zpět na Pojmy výkladového...

Kancelář prezidenta republiky

Rejstřík: K

Kancelář zajišťuje obstarávání věcí spojených s výkonem pravomocí prezidenta republiky stanovených Ústavou České republiky, ústavními zákony a zákony, a s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta republiky. V čele Kanceláře je vedoucí Kanceláře, kterého jmenuje a odvolává prezident republiky. Kancelář je informována o připravovanýchchnávrzích právních předpisů [čl. 5 odst. 1 písm. d) Legislativních pravidel vlády] a její zástupce je zván na zasedání Legislativní rady vlády. Kancelář (jejím prostřednictvím prezident republiky) je informována o mezinárodních smlouvách, které hodlají ministerstva sjednat nebo jejichž platnost chtějí ukončit v následujícím kalendářním roce, o záměrech sondáže ve vztahu k prezidentským smlouvám, o návrhu směrnice pro jednání o prezidentské mezinárodní smlouvě apod. V případě návrhu prezidentské smlouvy je Kanceláři předložen návrh k zaujetí stanoviska aj.

Podrobnosti upravuje Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv dle usnesení vlády ze dne 11. února 2004 č. 131.

0 Přílohy
2528 Zobrazení