Rejstřík: L

Jedná se o zvláštní postup při legislativním procesu na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Stav legislativní nouze je možno vyhlásit za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody. Stav legislativní nouze vyhlašuje předseda Sněmovny na návrh vlády, podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny může být vyhlášen na určitou dobu. Při vyhlášeném stavu legislativní nouze může předseda Sněmovny rozhodnout na žádost vlády, že předložený vládní návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání. Ve stavu legislativní nouze posoudí Sněmovna před projednání pořadu schůze, zda stav legislativní nouze trvá. Dále znovu ještě před projednáním návrhu zákona hlasuje, zda stav legislativní nouze trvá a zda jsou dány podmínky pro zkrácené jednání u konkrétního zákona. Procedura projednávání návrhu zákona ve zkráceném jednání nemá první čtení, předseda přikáže návrh přímo výboru a určí nepřekročitelnou lhůtu, do níž musí výbor předložit usnesení. Poté se koná rovnou druhé čtení návrhu zákona, přičemž může být upuštěno od obecné rozpravy, o čemž se usnese Sněmovna. Řečnická doba může být zkrácena na 5 minut. Třetí čtení návrhu zákona se může konat bezprostředně po druhém čtení. Přesnější vymezení podmínek vyhlášení stavu legislativní nouze je možné nalézt v nálezu ústavního soudu ze dne 1. 3. 2011 (nález Pl.ÚS 55/10, č. 80/2011 Sb.).

Podrobnosti upravuje § 99 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Je-li vyhlášen stav legislativní nouze a návrh zákona má být projednán ve zkráceném jednání (§ 99 zákona č. 90/1995 Sb.), platí pro přípravu tohoto návrhu zákona následující výjimky:

  1. návrh zákona se vypracovává bez předchozího věcného záměru,
  2. návrh zákona vypracovává v případech, kdy je jinak k tomu příslušný jiný ústřední orgán státní správy, vládou určené ministerstvo,
  3. návrh zákona se zašle k připomínkám připomínkovým místům uvedeným v čl. 5 odst. 1 a v čl. 6 odst. 1 LPV a za podmínek v nich uvedených; považuje-li to orgán, který návrh zákona vypracoval, za potřebné, zašle návrh zákona k připomínkám i dalším připomínkovým místům; lhůtu pro sdělení připomínek stanoví člen vlády, který návrh zákona k připomínkám zašle,
  4. k návrhu zákona předloženému vládě zaujímá stanovisko předseda Legislativní rady.

Vládní návrh zákona zasílá předseda vlády předsedovi Poslanecké sněmovny a současně k informaci předsedovi Senátu a prezidentu republiky.

Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 17.

0 Přílohy
4184 Zobrazení