« Zpět na Pojmy výkladového...

Mezinárodní smlouva

Rejstřík: M

Obecně je mezinárodní smlouva jedním z hlavních pramenů mezinárodního práva.  Je založena na souhlasném projevu vůle dvou nebo více smluvních stran, které jsou subjektem mezinárodního práva (státy, mezinárodní organizace a další).

V intencích českého legislativního prostředí se mezinárodní smlouvou rozumí každé písemné ujednání, bez ohledu na jeho formu a název, které Česká republika sjednává s jedním nebo více státy, případně s jednou nebo více mezinárodními vládními organizacemi nebo jinými subjekty mezinárodního práva, a z něhož pro smluvní strany vznikají práva a závazky podle mezinárodního práva.

Definici obsahuje Vídeňská úmluva o smluvním právu (15/1988 Sb.) a směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv dle usnesení vlády ze dne 11. února 2004 č. 131.

Pro účely zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii se mezinárodními smlouvami rozumí dohody zavazující Evropská společenství nebo Evropskou unii a jejich členské státy nebo dohody uzavřené mezi Českou republikou a jinými státy za účelem plnění úkolů stanovených primárním právem. Pojem je definován v Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, schválených usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344.

0 Přílohy
3512 Zobrazení