« Zpět na Pojmy výkladového...

Ministr zahraničních věcí

Rejstřík: M

Ministr zahraničních věcí stojí v čele Ministerstva zahraničních věcí, které je ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou pomoc, koordinuje vnější ekonomické vztahy, podílí se na sjednávání mezinárodních sankcí a koordinuje postoje České republiky k nim.

Ministerstvo zahraničních věcí zabezpečuje vztahy České republiky k ostatním státům, mezinárodním organizacím a integračním seskupením, koordinuje aktivity vyplývající z dvoustranné a mnohostranné spolupráce, s výjimkou věcí náležejících do působnosti Ministerstva spravedlnosti.

Ministerstvo zahraničních věcí dále zejména

 1. koordinuje činnost ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy v oblasti zahraničních vztahů a jim svěřených úsecích státní správy, působí k tomu, aby na těchto úsecích byly dodržovány závazky vyplývající pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jakož i z členství České republiky v mezinárodních organizacích,
 2. zajišťuje ochranu práv a zájmů České republiky a jejích občanů v zahraničí,
 3. řídí zastupitelské úřady v zahraničí,
 4. plní úkoly při zabezpečování styků s orgány cizích států v České republice a v zahraničí,
 5. plní úkoly při správě majetku České republiky v zahraničí,
 6. koordinuje a zabezpečuje přípravu, sjednávání a vnitrostátní projednávání mezinárodních smluv a dohod,
 7. zabezpečuje vyhlašování mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,
 8. sleduje dodržování a provádění mezinárodních smluv a dohod z hlediska uplatňování zájmů zahraniční politiky České republiky,
 9. uděluje souhlas v případech dovozu a vývozu vojenského materiálu,
 10. zajišťuje přípravu pracovníků pro výkon zahraničních služeb,
 11. organizačně a technicky zabezpečuje volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a volbu prezidenta republiky v zahraničí a plní úkoly při volbách do Evropského parlamentu.

Sjednávání mezinárodních smluv je nedílnou součástí zahraniční politiky České republiky. Ministerstvo zahraničních věcí sleduje, zda jsou smlouvy sjednávány v souladu se zahraničně politickými zájmy České republiky a s obecně uznávanými zásadami a normami mezinárodního smluvního práva. Z těchto důvodů s ním musí být příprava a sjednání každé smlouvy projednány. Ministerstvo zahraničních věcí dále koordinuje a zabezpečuje přípravu, sjednávání a vnitrostátní projednávání smluv 22) § 6 odst. 3 písm. f) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Dále pak zabezpečuje vyhlašování smluv, jimiž je Česká republika vázána, ve Sbírce mezinárodních smluv 33) § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů; § 6 odst. 3 písm. g) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.), MZV zajišťuje za Českou republiku jejich registraci v sekretariátu Organizace spojených národů, případně v dalších mezinárodních organizacích, vede jejich evidenci a v případě, že je Česká republika depozitářem smlouvy, vykonává depozitářské funkce, MZV dále sleduje dodržování a provádění smluv z hlediska uplatňování zájmů zahraniční politiky České republiky.

Ministr zahraničních věcí je místopředsedou výboru pro Evropskou unii a plní významnou roli v procesu sjednávání, vnitrostátního projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv (podpis, spolupodpis, plná moc aj.).

0 Přílohy
2548 Zobrazení