« Zpět na Pojmy výkladového...

Návrh na sjednání smlouvy

Rejstřík: N

Jedná se o podkladový dokument v procesu sjednávání a vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv. Návrh na sjednání smlouvy dvoustranné i mnohostranné (prezidentské smlouvy, vládní smlouvy nebo rezortní smlouvy) vypracuje gestor v součinnosti se zúčastněnými ministerstvy, popřípadě s dalšími zúčastněnými orgány státní správy. 

Návrh na sjednání prezidentské smlouvy a vládní smlouvy sestává z 

a) návrhu usnesení vlády, který obsahuje

 aa) u návrhu na sjednání vládní smlouvy

1. rozhodnutí ve věci sjednání smlouvy,

2. jmenování zmocněnce k podpisu smlouvy,

3. úkol zabezpečit provedení příslušných opatření ke vstupu smlouvy v platnost,

4. určení ministerstev a dalších orgánů odpovědných za provádění smlouvy,

5. text výhrady či prohlášení, má-li se k mnohostranné smlouvě učinit,

ab) u návrhu na sjednání prezidentské smlouvy

1. rozhodnutí ve věci sjednání smlouvy,

2. jmenování zmocněnce k podpisu smlouvy,

3. úkol zabezpečit provedení příslušných opatření ke vstupu smlouvy v platnost,

4. určení ministerstev a dalších orgánů odpovědných za provádění smlouvy,

5. text výhrady či prohlášení, má-li se k mnohostranné smlouvě učinit,

6. doporučení ke zmocnění k podpisu smlouvy a k její ratifikaci prezidentem republiky (namísto jmenování zmocněnce k podpisu smlouvy),

7. návrh na předložení smlouvy Poslanecké sněmovně ke schválení Parlamentem, nestanoví-li ústavní zákon, že je k ratifikaci smlouvy třeba souhlasu daného v referendu,

8. úkol pro příslušného člena vlády odůvodnit sjednání předkládané smlouvy v Parlamentu, nestanoví-li ústavní zákon, že je k ratifikaci smlouvy třeba souhlasu daného v referendu,

b) předkládací zprávy, jejímž účelem je podat výstižné a konkrétní politické, hospodářské a právní zdůvodnění účelnosti sjednání smlouvy, a která proto obsahuje

1. zhodnocení vztahů s příslušným státem (příslušnými státy) nebo s příslušnou mezinárodní vládní organizací spolu s informací o souladu sjednání smlouvy se zahraničně politickými zájmy České republiky,

2. informaci o souhlasném stanovisku druhé smluvní strany (popřípadě smluvních stran), nebo odůvodněný návrh na řešení otevřených a nedohodnutých otázek, u mnohostranných smluv informaci o výhradách a prohlášeních, které byly ke smlouvě učiněny jinými smluvními stranami, a návrh případného stanoviska české strany k nim,

3. stručnou charakteristiku smlouvou přejímaných závazků a konkrétní zdůvodnění reálnosti jejich splnění,

4. informaci o tom, jak bude zajištěno provádění smlouvy; informaci o prozatímním provádění smlouvy a jeho rozsahu v případě, že smlouva má být prozatímně prováděna,

5. dopad provádění smlouvy na státní rozpočet,

6. zhodnocení souladu smlouvy s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva,

7. odůvodnění kategorie navrhované smlouvy podle článku 2 odst. 2 spolu s rozborem, zda je k ratifikaci smlouvy třeba souhlasu Parlamentu nebo souhlasu daného v referendu; v případě prezidentské smlouvy stanovující něco jiného než zákon informaci o tom, zda se jedná o smlouvu, která je přímo vykonatelná nebo o smlouvu, k jejímuž provedení je třeba přijetí zákona,

c) návrhu textu smlouvy nebo podrobných zásad smluvní úpravy; návrh musí být zpracován na podkladě výsledků jednání vedených diplomatickou cestou nebo expertních jednání,

d) návrhu postupu delegace na jednání v případě, že konečný text smlouvy má být přijat v orgánech mezinárodních vládních organizací nebo na diplomatické konferenci,

e) předkládací zprávy pro Parlament v případě návrhu na sjednání prezidentské smlouvy,

f) vyhodnocení připomínkového řízení.

Návrh na sjednání rezortní smlouvy obsahuje předkládací zprávu a návrh textu smlouvy.

Podrobnosti obsahuje Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv dle usnesení vlády ze dne 11. února 2004 č. 131.

0 Přílohy
2445 Zobrazení