« Zpět na Pojmy výkladového...

Návrh usnesení vlády

Rejstřík: N

Usnesení je základní formou rozhodnutí vlády.

Materiál pro jednání schůze vlády obsahuje vždy obálku, návrh usnesení vlády, předkládací zprávu a vlastní písemný podklad ve věci s tím, že jde-li o jednoduchou věc, může vlastní písemný podklad ve věci nahradit předkládací zpráva, ve které se uvedou potřebné údaje.

Návrh usnesení vlády má část

  1. schvalovací,
  2. ukládací a
  3. případně další nebo jen některou z těchto částí.

Má-li vláda svým rozhodnutím uskutečnit zákonem stanovenou pravomoc, je třeba dbát, aby formulace použitá ve schvalovací části návrhu usnesení vlády odpovídala znění příslušného ustanovení zákona. Schvaluje-li vláda legislativní návrh (návrh věcného záměru zákona, návrh zákona, návrh nařízení vlády, návrh stanoviska vlády k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda), vyjádří se to vždy slovem ""schvaluje"". Pokud nelze předmět schvalovací části vyjádřit stručně a výstižně přímo v příslušném bodě návrhu usnesení vlády, uvede se tento předmět v příloze k návrhu usnesení vlády a v příslušném bodě návrhu usnesení vlády se na tuto přílohu odkáže.

Ukládací část návrhu usnesení vlády musí obsahovat označení orgánu, kterému vláda úkol ukládá, konkrétně vyjádřený úkol a termín, do kterého má být úkol splněn. Není-li termín stanoven, má se za to, že uložený úkol má být splněn do 30ti dnů. Jestliže materiál obsahuje část, na kterou návrh usnesení vlády odkazuje a v níž jsou uvedeny nebo předpokládány úkoly, jež mají být plněny vůči vládě, musí být tyto úkoly vyjádřeny způsobem uvedeným ve větě první i v ukládací části návrhu usnesení vlády, popřípadě v příloze návrhu usnesení vlády; v opačném případě se má za to, že úkol nebyl vládou uložen.

V případné další části návrhu usnesení vlády může být stanoveno, že vláda bere určitou skutečnost na vědomí, doporučuje určité postupy nebo něco žádá.

Při vypracování návrhu usnesení vlády musí člen vlády nebo vedoucí jiného orgánu, který je předkladatelem materiálu pro jednání schůze vlády, dbát, aby navržené usnesení nebylo v rozporu s jiným, dříve vládou přijatým usnesením. Má-li předkladatel za to, že je třeba změnit nebo zrušit dříve přijaté rozhodnutí vlády, musí navrhnout změnu již přijatého usnesení vlády nebo jeho zrušení či zrušení jeho části.

Podrobnosti jsou upraveny Jednacím řádem vlády.

0 Přílohy
4778 Zobrazení